Mlajši svetovalec za informacijsko tehnologijo – programer (m/ž)

V podjetju OMEGA consult d.o.o. iščemo novega sodelavca/ko za informacijsko tehnologijo, za delo na konkretnih projektih. Vabimo vse kandidate, ki ustrezate razpisanim pogojem in vas delo na konkretnih projektih zanima, da pošljete svoje ponudbe in se pridružite našemu kolektivu.

Naziv delovnega mestaMlajši svetovalec/ka za informacijsko tehnologijo

Delovne naloge:

 • izdelava spletnih aplikacij,
 • uporaba in načrtovanje baz podatkov,
 • vzdrževanje računalniških sistemov,
 • razvoj spletnih servisov,
 • testiranje aplikacij,
 • izdelava tehnične dokumentacije.

Od vas pričakujemo:

 • osnovno znanje programskih jezikov Java, Angular 2+, SQL (PL/SQL),
 • poznavanje relacijskih podatkovnih baz (poznavanje Oracle podatkovnih baz predstavlja prednost),
 • zaželeno je tudi poznavanje drugih programskih jezikov (Python, C# , VBA, JavaScript),
 • poznavanje strežnikov (Weblogic, Apache Tomcat, Wildfly),
 • visokošolsko izobrazbo 1. ali 2. stopnje s področja računalništva, informatike, matematike, elektrotehnike ipd.,
 • vsaj 2 leti delovnih izkušnj ( štejejo tudi izkušnje, pridobljene s študentskim delom),
 • vestnost, prizadevnost in natančnost,
 • samoiniciativnost, kreativnost in izvirnost,
 • osredotočenost na delo,
 • sposobnost logično-analitičnega mišljenja.

Ponujamo vam:

 • redno zaposlitev za nedoločen čas s polnim delovnim časom in s preskusno dobo 3 mesecev,
 • redno in stimulativno plačilo,
 • veliko priložnosti za pridobivanje novih znanj,
 • delo v dinamičnem okolju in mladem kolektivu,
 • okolje, ki ima posluh za vse predloge in ceni samoiniciativnost in inovativnost,
 • stalen stik z najnovejšimi tehnologijami in delo na zanimivem projektu.

Vaše prijave z življenjepisom sprejemamo na elektronski naslov info@omegaconsult.si do petka, 03. 11. 2023.

Zdravstvo

Na področju zdravstva je družba OMEGA consult aktivna že vrsto let. Med naročniki sta poleg ostalih tudi obe največji ustanovi v državi - UKC Ljubljana in UKC Maribor.

Naše delo na področju zdravstva zajema tako investicijsko dokumentacijo kot tudi analize, študije in raziskovalne naloge. Za UKC Ljubljana pa smo v okviru priprave na gradnjo novega urgentnega bloka izdelali tudi zasnovo informacijskega sistema, ki temelji na konceptu "zlate ure" in uvaja brez papirno poslovanje.

 

Več o našem delu na področju Zdravstva si lahko preberete tukajPredstavitev projekta Zdravstvo

Razvojno raziskovalna naloga na področju staranja prebivalstvaPredstavitev naloge

Naše reference:

 • V obdobju 2002-2008  izdelava raziskave povpraševanja in dimenzioniranje prenove urgentnega bloka kot tudi priprava investicijske dokumentacije za Klinični center Ljubljana.
Več o projektu:

1. Družbeno-ekonomski stroški poškodb in akutnih bolezenskih stanj v odvisnosti od časa obravnave pacienta. V nalogi so bili raziskani družbeno ekonomski stroški poškodb in akutnih bolezenskih stanj v odvisnosti od časa obravnave pacienta. Raziskava obsega naslednje vsebinske sklope: analiza procesov na urgenci KC Ljubljana, analiza izida zdravljenja, analizo stroškov zdravljenja in oceno koristi prenove oziroma reorganizacije urgence KC Ljubljana. Izsledki raziskave predstavljajo osnove, s katerimi bo mogoče v investicijski dokumentaciji vrednotiti različice za izvedbo prenove Urgentnega bloka Kliničnega centra.

2. Raziskava povpraševanje in ponudbe storitev bolnišnične urgentne službe Kliničnega centra Ljubljana. V nalogi so bili raziskani povpraševanje in ponudba strotiev bolnišnične urgentne službe Kliničnega centra Ljubljana. Izsledka raziskave sta ocena obstoječih zmoljivosti in izdelava napovedi potrebnih zmoljivosti urgentne službe v prihodnosti. Pri oceni obstoječih zmogljivosti je bil ugotovljen obseg storitev, ki se lahko izvede v določeni časovni enoti. Predvidene potrebne zmogljivosti v prihodnosti so bile raziskane na podlagi povpraševanja ocenjenega z regresijskim modelom. Izsledki raziskave predstavljajo osnove za pripravo investicijske dokumentacije za projekt prenove Urgentnega bloka Kliničnega centra.

3. Izdelava študije možnih rešitev za urgenco Kliničnega centra Ljubljana.

4. Analiza obstoječega stanja za urgenco Kliničnega centra Ljubljana.

5. Raziskava povpraševanje in ponudbe storitev bolnišnične urgentne službe Kliničnega centra Ljubljana.V nalogi so bili raziskani povpraševanje in ponudba stroritve bolnišnične urgentne službe Kliničnega centra Ljubljana. Izsledka raziskave sta ocena obstoječih zmogljivosti in izdelava napovedi potrebnih zmogljivosti urgentne službe v prihodnosti. Pri oceni obstoječih zmogljivosti je bil ugotovljen obseg storitev, ki se lahko izvede v določeni časovni enoti. Predvidene potrebne zmogljivosti v prihodnosti so bile raziskane na podlagi povpraševanja ocenjenega z regresijskim modelom. Izsledki raziskave predstavljajo osnove za pripravo investicijske dokumentacije za projekt prenove Urgentnega bloka Kliničnega centra.

6. Izdelava predinvesticijske zasnove za investicijo “Prenova urgentnega bloka KC Ljubljana”.

7. Izdelava investicijskega programa za prenovo urgentnega bloka in izgradnjo prizidka objektu DTS, Zaloška 7. 8. Novelacija IP za dozidavo, rekonstrukcijo in obnovo objekta DTS KC Ljubljana.

 • V obdobju 2003-2004 izdelava raziskave povpraševanja in ponudbe storitev ginekološke klinike kot tudi priprava investicijske dokumentacije za preselitev ginekološke klinike KC Ljubljana.
Več o projektu:

1. Raziskava povpraševanja in ponudbe storitev Ginekološke klinike KC Ljubljana. Namen raziskave je bila izdelava osnov za pripravo investicijske dokumentacije za projekt preselitve zgoraj navedenih dejavnosti na lokacijo Šlajmerjeva. S preselitvijo bi se reorganiziralo in racionaliziralo poslovanje Ginekološke klinike, obenem pa bi se sprostili prostori v glavnem objektu KC Ljubljana, ki bi jih bilo tako moč nameniti za druge nujne projekte KC Ljubljana. Na tej osnovi bo mogoče izdelati dokument identifikacije investicijskega projekta za obravnavani projekt. Raziskava je izdelana v okviru obstoječe organizacije KC Ljubljana in zdravstva v Sloveniji in ob uporabi razpoložljivih podatkov KC Ljubljana. Raziskava obsega naslednje vsebinske sklope: (a) statistična analiza preteklega povpraševanja, (b) napoved povpraševanja, (c) popis prostorov in ocena izkoriščenosti, (d) izhodišča za oblikovanje in vrednotenje možnih različic za preselitev KO za ginekologijo.

2. Analiza obstoječega stanja in možne rešitve za preselitev Ginekološke klinike KC Ljubljana.

3. Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta za pridobitev nadomestnih prostorov za Ginekološko kliniko – KO za ginekologijo

 • V obdobju od 2002 do 2005  izdelava analize obstoječega stanja z možnimi rešitvami za prenovo Urgence Splošne bolnišnice Maribor kot tudi priprava investicijske dokumentacije.
Več o projektu:

1. Analiza obstoječega stanja in možne rešitve za Urgenco Splošne bolnišnice Maribor.

2. Izdelava predinvesticijske zasnove za prenovo urgence SMB z napovedjo povpraševanja in ekonomskim vrednotenjem učinkov investicije.

 • V letu 2003 izdelava raziskave povpraševanja in razpoložljivih zmogljivosti za KC Ljubljana ter možne variante ureditve endoskopskega centra KC Ljubljana.
Več o projektu:

Namen naloge je izdelava strokovnih podlag za nadaljnje odločanje v zvezi z izgradnjo prizidka trakta G objekta DTS in reorganizacijo endoskopske dejavnosti. Zaradi postopne rasti obsega in spreminjanja strukture dejavnosti, uvajanja novih metod in organizacijskih prilagoditev so se pri izvajanju dejavnosti, ki so predmet študije, pojavili prostorski primanjkljaji in neustrezna organiziranost. Raziskava je izdelana v okviru obstoječe organizacije KC Ljubljana in zdravstva v Sloveniji in ob uporabi razpoložljivih podatkov KC Ljubljana. Raziskava obsega naslednje glavne vsebinske sklope: (a) statistična analiza preteklega povpraševanja, (b) napoved povpraševanja, (c) popis prostorov in ocena izkoriščenosti, (d) opredelitev možnih variant investicije.

 • v letu 2004 izdelava raziskave povpraševanja in razpoložljivih zmogljivosti ter možne variante ureditve intenzivnih terapij Kliničnega centra Ljubljana.
 • v letu 2004 izdelava raziskave povpraševanja in razpoložljivih zmogljivosti ter možne variante ureditve operacijskega bloka Kliničnega centra Ljubljana.
 • v letu 2005 izdelava Študijo oskrbe s sterilnim materialom za Klinični center Ljubljana.
 • v letu 2005 izdelava investicijsko dokumentacijo za Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, ki obsega dokument identifikacije investicijskega objekta, predinvesticijsko zasnovo in investicijski program.
 • v letu 2006 izdelava Študije ureditve radiološke in nuklearnomedicinske enote Kliničnega centra Ljubljana.
 • v letih 2006 in 2007 izdelava Revizijskega poročila investicijske dokumentacije za Ministrstvo za zdravje.
Več o projektu:

Izdelane so bile revizije in revizijska poročila investicijske dokumentacije in sicer dokumentov identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijskih zasnov in investicijskih programov ali novelacij investicijskih programov, ki jih je naročilo MZ in sicer v skupnem številu 115 poročil.

 • v letu 2007  izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta in investicijski program za gradnjo zgradbe Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa (KIMDPŠ) Kliničnega centra Ljubljana (Ministrstvo za zdravje, 2007).
Več o projektu:
Glavni namen investicije je rešitev prostorske problematike KIMDPŠ oziroma izvedba nadomestne gradnje na območju pralnice stare vojaške bolnice v Ljubljani. Izdelana je analiza obstoječega stanja, namen in cilj investicije, opis variant, določitev vrednosti investicije, opredelitev temeljnih elemnetov, ki določajo investicijo in določitev potrebne dokumentacije in terminski plan investicije.
 • v letu 2007 izdelava DIIP in investicijski program s študijo izvedbe nameravane investicije za gradnjo zgradbe Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa KC Ljubljana za Ministrstvo za zdravje.
 • v letu 2007 izdelava investicijskega programa s študijo izvedbe nameravane investicije za gradnjo zgradbe Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa Kliničnega centra Ljubljana za Ministrstvo za zdravje.
Več o projektu:
Izdelana je analiza obstoječega stanja, opredelitev ciljev in usklajenost s strategijo, tehnično-tehnološki del, analiza zaposlenih, ocena vrednosti projekta, analiza lokacije, analiza vplivov na okolje, časovni načrt izvedbe investicije, načrt financiranja, izračun kazalnikov učinkovitosti, analiza občutljivosti in študija izvedbe investicije.
 • v letu 2007 izdelava DIIP in IP za investicijo v Linearni pospeševalnik št. 8 Onkološkega instituta Ljubljana za Splošno bolnišnico Murska Sobota.
 • v letu 2007 izdelava DIIP in IP za nabavo CT (računalniška tomografija) za Ministrstvo za zdravje.
 • v letu 2007 izdelava koncepta informacijskega sistema in procesnega modela prenovljene urgence KC Ljubljana.
Več o projektu:

V poročilu je predstavljen strateški načrt razvoja informacijskega sistema urgentnega oddelka UKC Ljubljana. Koncept informacijskega sistema je zasnovan tako, da odgovarja na poslanstvo in vizijo Kliničnega centra, to je z učinkovito uporabo informacijske tehnologije bistveno izboljšati raven storitev za paciente, ob hkratnem izboljšanju ekonomske učinkovitosti bolnišnice. Koncept je razdeljen na glavne delovne procese. Ključni proces v konceptu je zdravljenje in nega pacienta. Informatizacija tega procesa prispeva k dvigu ravni zdravstvenih storitev. Proces med drugim predvideva uvedbo računalniške podpore za predpisovanje zdravil ter prenos slik in drugih izvidov. Vzporedno z glavnim procesom tečeta nadzorna procesa, ki pokrivata spremljavo realizacije storitev in evidenco čakalnih dob. Podporni informacijski procesi na strani administracije predvidevajo spremljave porabe materialov in zdravil, na informacijskem delu pa vpeljujejo elektronski popis in elektronsko naročanje. Ekspertni del informacijskega sistema uvaja elektronsko posredovane smernice, predlagane postopke, daje možnost vpeljave priporočenih kliničnih smeri in beleži morebitna odstopanja od njih ter zaposlenim omogoča druge pomembne informacije. Analitični del sistema, namenjen podpori odločanja vodstva, spremlja izide in kazalnike kakovosti.

 • v letu 2008 izdelava DIIP za rekonstrukcijo Medicinske fakultete na Vrazovem trgu, za Univerzo v Ljubljani.
 • v letu 2008 izdelava PIZ in IP za izgradnjo urgentnega centra za Splošno bolnišnico Murska Sobota.

 

Razvili smo Celostno prometno strategijo (CPS) Občine Škofja Loka

V letu 2017 smo v podjetju OMEGA consult razvili Celostno prometno strategijo Občine Škofja Loka, v kateri smo oblikovali jasne cilje, ki bodo pripomogli k boljši organizaciji cestnega prometa, večji uporabi javnih prometnih povezav, večji povezanosti ljudi, izboljšanju podobe občine in dali dodatno spodbudo razvoju turizma, nepremičnin in konkurenčnost podjetij. Povrh vsega, ponuja Strategija tudi možnost kandidature za nepovratna evropska sredstva za realizacijo zastavljenih ciljev.

Rezultati so pokazali, da so občani pripravljeni na spremembe, z obvoznimi cestami bo dosežena razbremenitev naselij in bo lahko izkoriščen potencial hoje in kolesarjenja, velik pa je tudi potencial javnega potniškega prometa. Vlaganja v trajnostno mobilnost omogočajo tudi dostop do več sredstev in znanja za upravljanje mobilnosti.

Dolgoročni cilj Strategije je omogočiti prebivalcem in obiskovalcem bolj zdravo in prijaznejše okolje bivanja, izboljšali se bosta tako dostopnost kot prometna varnost vseh udeležencev v prometu. Z dobro dostopnostjo turističnih in gospodarskih območih se bo lokalna identiteta še bolj okrepila in bo ponujala priložnosti za nove družbene in gospodarske dejavnosti.

Za povečanje privlačnosti in kakovosti urbanega dela Škofje Loke in drugih naselij za bivanje, obiskovanje in druženje, predvsem pa za zmanjšanje negativnih vplivov motornega prometa, je potrebno izvesti ukrepe na različnih področjih : umirjanje in omejevanje prometa v naseljih, vzpostaviti system parkirišč z ustreznimi režimi parkiranja, urediti določene dele cestnega omrežja in signalizacije, izgraditi načrtovane obvozne in razmbremenilne ceste ter uvesti jasno označene koridorje za vodenje tovornega prometa.

Logistični kongres: oskrbovalne verige v znanosti in praksi, Portorož 2018

Ker je Slovenija zaradi svoje velikosti in geografskega položaja idealna za vzpostavljanje celovitih in unikatnih rešitev na področju logistike, se je podjetje OMEGA consult, v želji po večjemu doprinosu tudi na področju logistike, udeležilo aprilskega kongresa v Portorožu.

Glede na to, da se je interakcija med posamezniki in podjetji v zadnjih letih zelo spremenila, je bila pozornost usmerjena na decentralizacijo partnerskih odnosov in podatkovnih struktur, kar povzroča tudi spremembe in inovacije v logistiki. Glavni imperativ predavateljev na kongresu je bil kako nagraditi in avtomatizirati poslovne storitve in kdaj ter kako implementirati “block-chain” tehnologijo.

Razvili smo Celostno prometno strategijo (CPS) Občine Šempeter-Vrtojba

V letu 2017, smo v podjetju OMEGA consult uspešno razvili in zaključili Celostno prometno strategijo (CPS) Občine Šempeter-Vrtojba. Osrednji namen in cilj projekta je bil trajnostno rešiti izzive v prometu v splošno korist občank in občanov z enakopravno obravnavo vseh prometnih udeležencev (kolesarji, pešci, vozniki).

Poleg vzpostavitve pogojev za celostno načrtovanje, urejanje in upravljanje prometa je osnovni strateški izziv takšna celostna prometna ureditev, ki bo zmanjšala potrebo po uporabi motornih vozil in posledično tudi težave s parkiranjem. Zaradi geografskih značilnosti in privlačnega okolja ima Občina Šempeter-Vrtojba velik potencial in priložnost za razvoj vsakodnevnega pešačenja in kolesarjenja, hkrati pa se priložnost kaže tudi v boljši izrabi obstoječe in nadgrajene ponudbe javnega potniškega prometa ter v njegovi integraciji.

 

 

 

 

Glede na to, da bo CPS omogočala ekonomski, družbeni in gospodarski razvoj ter boljše sobivanje podjetij z občani, je imela v njej osrednjo vlogo javnost, saj se je slednja s svojimi predlogi in usmeritvami aktivno vključevala v celoten proces priprave Strategije, tako prek intervjujev, kot tudi na delavnicah in javnih razpravah.

 

 

 

 

Slika 1: Vključevanje javnosti v proces priprave CPS

Projekt ni prinesel samo razmislek o bolje izkoriščeni prometni infrastrukturi, ampak je – s pomočjo konkretnih predlogov – vplival na izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev, od izboljšane mobilnosti in lažjega dostopa do delovnih mest do privlačnejše javne podobe, ki bo pripomogla k povezanosti ljudi.

Triindvajset prestopnih točk za 48 milijonov evrov

Triindvajset prestopnih točk za 48 milijonov evrov

Sistem mreže parkirišč P+R “Parkiraj in se odpelji” v Ljubljanski regiji zajema 27 parkirišč P+R, od tega štiri v Ljubljani že delujejo (Dolgi most, Stožice, Studenec in Ježica).

Za vsako od novih prestopnih točk je OMEGA consult izdelala študijo, na podlagi se lahko občine potegujejo za sredstva EU in nadaljujejo s pridobivanjem gradbenih dovoljenj. Načrtovani končni cilj projekta je ureditev celovitega sistema parkiranja v zbirnih središčih P+R. Ta bodo del osebnega motoriziranega prometa zadržala na obrobju mesta in na širšem območju LUR, uporabniki bodo prestopili na avtobusni ali tirni promet in nemotorizirani promet (kolesarske steze in pešpoti). S tem se bo povečala pretočnost prometa v regiji, zmanjšalo obremenjevanje okolja in izboljšala kakovost življenja.

In finančni zalogaj projekta? Investicijska vrednost vseh 23 novih parkirišč (skupaj s tistimi, ki so že pridobila sredstva iz prejšnje finančne perspektive) je 48 milijonov evrov, pri čemer računajo, da bi okoli 33 milijonov dobili iz evropskih skladov, preostalo pa bi zaotovile občine. Da je projekt upravičen do sofinanciranja EU, morajo biti njegove neto koristi za družbo pozitivne. Z ekonomsko analizo in upoštevajoč oceno zunanjih stroškov (onesnaženje zraka, podnebne spremembe in hrup) smo izračunali, da ima projekt pozitivno neto vrednost v višini dobrih dveh milijonov evrov.

Pri tem je analiza tveganja pokazala petodstotno verjetnost, da bo ekonomska neto vrednost negativna. Kritični spremenljivki sta sprememba investicijskih stroškov in sprememba prihodkov. Navajamo tudi štiri »ozka grla« projekta: daljše obdobje gradnje zaradi dolgotrajnosti pridobivanja dovoljenj, iskanje finančnih virov (občinski proračuni ne dopuščajo stoodstotnega financiranja, zato je za izvedbo nujno sofinanciranje skladov EU ali drugih virov), doseganje zasedenosti parkirišč (manjša zasedenost pomeni dodatno finančno breme za občine) in nedorečenost glede prihodnjega upravljanja sistema in vloge posameznih deležnikov v projektu.

V OMEGA consult smo proučili tri modele upravljanja, za najboljše se je izkazalo skupno javno podjetje (proučili smo še možnost, da vsaka občina upravlja svoj P+R, in skupno zasebno podjetje). Pred samo izgradnjo P+R središč, bi že moral biti izbran model upravljanja in tudi določen upravljavec sistema zbirnih središč P+R.

Vir novice: https://www.delo.si/novice/ljubljana/triindvajset-prestopnih-tock-za-48-milijonov-evrov.html

12. slovenski kongres o cestah in prometu v Portorožu

Predstavniki OMEGE consult smo se udeležili 12. Slovenskega kongresa o cestah in prometu, ki je potekal 22. in 23. aprila 2015 v Portorožu.

Na kongresu smo predstavili oz. prispevali 3 referate in sicer na naslednjih področjih:

 • Financiranja, ohranjanja in razvoja prometne infrastrukture, kjer smo izpostavili dva ključna problema na področju cestne infrastructure.

Prvič, novi zmogljivi avtocestni sistem še ni v celoti dokončan, saj so predvidena še nova investicijska vlaganja, pri čemer tekoči prilivi iz cestnin v tem trenutku ne zadoščajo za pokrivanje tekočih stroškov vzdrževanja in obveznosti za vračilo kreditov.

Po drugi strani je prišlo na glavnih in regionalnih (G in R) cestah (6.000 km) v zadnjih letih do pospešenega propadanja zaradi premajhnih tekočih vlaganj vzdrževanje in obnovo cest. S tem je nastal t.i. notranji dolg do te infrastrukture. Ocenjeno je, da je v naslednjih letih potrebno vložiti cca 1.700 mio evrov, da bi se stanje naših G in R cest normaliziralo. Poleg tega je potrebno zagotoviti tudi sredstva za redno vzdrževanje. Temeljni vir za tovrstno infrastrukturo predstavlja letna dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu.

 • Metodologije in modela za določitev poti prevoza nevarnih snovi v cestnem prometu

Prevoz nevarnih snovi po cestni infrastrukturi predstavlja tveganje za celotno družbo. Nesreče pri prevozu bi lahko prizadele prebivalstvo neposredno, saj koridorji potekajo tudi skozi  gosto poseljena področja ali posredno z onesnaženjem območij, ki so pomembna za vire pitne vode oziroma drugih območij z občutljivimi ekosistemi. Obravnavanje tveganja, ki ga povzroča transport nevarnih snovi zahteva poznavanje osnovnih elementov tveganja in z njim povezanih pojmov kot so nevarnost, obvladovanje nevarnosti, zmanjšanje tveganja in ravnanje s tveganjem.

 • Nevarnih mest na državnem cestnem omrežju

Cestni pododseki ali križišča z visoko stopnjo prometnih nesreč na državnem cestnem omrežju so lokacije z nadpovprečnim številom prometnih nesreč v triletnem časovnem obdobju glede na primerljive odseke podobnih cest. Določeni so na podlagi analiz podatkov o prometnih nesrečah in terenskega ogleda. Odprava takih lokacij je eden od pomembnih dejavnikov za izboljšanje prometne varnosti. Lokacije, kjer prihaja do zgostitev prometnih nesreč se določajo po metodologiji, ki je bila razvita na osnovi razpoložljivih vhodnih podatkov (štetje prometa, cestno omrežje (BCP) in prometne nesreče) in na podlagi priporočil Evropske unije za vzpostavitev sistema za upravljanje z nevarnimi mesti. Metodologija se je z leti že večkrat dopolnjevala z namenom pridobitve optimalnih rezultatov, glede na razpoložljive vhodne podatke.

 

Izdelali smo informacijski portal javnega potniškega prometa IJPP

Za Ministrstvo za infrastrukturo, ki izvaja projekt integriranega javnega potniškega prometa (IJPP), smo izdelali Informacijski portal javnega potniškega prometa IJPP. Ta portal zagotavlja potnikom na enem mestu informacije in podatke o vseh medkrajevnih linijskih avtobusnih in železniških prevozih, in sicer:

– načrtovanje poti z javnim potniškim prometom od vrat do vrat,
– pregled in tiskanje relacijskih ter postajnih voznih redov (splošni ali za določen dan),
– pregled linij, postaj in postajališč,
– pregled obvestil in novic za vse vrste javnega prometa.

Google tvori v sodelovanju s posameznimi upravljavci javnega potniškega prometa (ki zagotavljajo in vzdržujejo podatke) svetovno mrežo javnega potniškega prometa. Informacijski portal javnega potniškega prometa IJPP vključuje sistem Google Transit, za katerega smo v OMEGA consult izdelali in pripravili podatke. Slovenski uporabniki Informacijskega portala lahko zato načrtujejo potovanje z javnim prometom tudi v drugih državah, ki so vključene v Google. Slovenskim uporabnikom so poleg vseh funkcionalnosti Informacijskega portala na voljo tudi funkcionalnosti Google Transit. Vse informacije portala IJPP so v slovenskem in angleškem jeziku.

Načrtovanje poti s slovenskim javnim prometom je omogočeno tudi na svetovno najbolj obiskani spletni strani, Google. Google na spletni strani »Zemljevidi« poleg informacij za voznike zagotavlja tudi informacije o možnosti uporabe javnega potniškega prometa. Slovenija sodi med redke države, ki za Google zagotavlja podatke na nacionalni ravni.

Oba portala, IJPP in Google, temeljita na dveh informacijskih orodjih Enotni daljinar in Nacionalni vozni red, razvitih v OMEGA consult.

Informacijski portal (vključno s podatki za Google), Enotni daljinar in Nacionalno vozni red smo vzdrževali do avgusta 2017.

Raziskovalne naloge

V registru raziskovalcev, ki ga vodi Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), je družba OMEGAconsult, d.o.o. zavedena pod št. ARRS 1332. Trenutno zaposlujemo 6 raziskovalcev.

V okviru raziskovalne enote izdelujemo raziskovalne naloge s področja prometne infrastrukture, načrtovanja mestnega prometa, informatike in informacijskih sistemov, komunikacij in tehnik vodenja, transportne tehnologije ter ekonomskega planiranja.

V zadnjih 5 letih smo izdelali razvojno raziskovalne naloge na številnih področjih.

RAZVOJNI DOKUMENTI

Pri teh nalogah smo izdelali analize izvedljivosti ukrepov za razvoj železniškega prometa, študije cestnih povezav in drugih ukrepov, zasnovali smo informacijski sistem za potrebe izvajanja Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb in podali usmeritve razvoja žičniške dejavnosti. Izdelali smo Integralni načrt razvojne infrastrukture, ki je bil podlaga za OP ROPI 2007 – 2013. Za naročnika Ministrstvo za promet smo v letu 2010 izdelali Nacionalni program razvoja in vzdrževanja državnih cest za vse ceste v upravljanju Direkcije RS za ceste, v letu 2011 pa Nacionalni program razvoja in vzdrževanja glavnih prometnih smeri skladno s Strategijo prostrorskega razvoja Slovenije. Poleg naštetega je bil v 2017 izdelan šest letni drsni plan DRSI.

PROMETNA VARNOST

V sklopu razvojnih nalog smo razvili metodologijo za določitev nevarnih mest na državnem cestnem omrežju, izdelali prometno varnostno analizo posameznih »črnih točk« ter pripravili predloge ureditve cestnih odsekov. Pripravili smo tudi metodologijo spremljanja “Kazalnika učinkovitosti prometne varnosti – Hitrosti na državnih cestah”. Pri svojem delu pa nismo omejeni z državno mejo, zato je naša raziskovalna organizacija sodelovala tudi pri primerjalni študiji o varnosti v cestnem prometu za 9 evropskih držav.

PROMET, MOBILNOST, OKOLJE IN PROSTOR

Naraščanje prometa, vedno večje zahteve po mobilnosti, skrb za okolje in razvojne potrebe v prostoru zahtevajo nove pristope in nove strategije pri planiranju infrastrukture in logistike prometa.

V sklopu razvojnih nalog smo proučili obstoječe stanje in prihodnje potrebe ter pripravili strokovne podlage za celovito urejanje javnega prometa v Ljubljanski urbani regiji, izdelali strategijo izgradnje žičniških sistemov ter podali prostorsko okoljske, prometno logistične ter ekonomske usmeritve za umeščanje in razvoj intermodalnega prometno logističnega terminala v Pivki. Pripravili smo strokovne podlage za umeščanje projektov Posavske gospodarske platforme (PGP) v prostor, v okviru ciljnega raziskovalnega programa “Konkurenčnost Slovenije 2006 – 2013”: Možnosti implementacije ukrepov prometne politike glede na gospodarsko strukturo Slovenije in značilnosti blagovnih tokov pa smo vključili v analizo gospodarske strukture in tovornega prometa v Sloveniji vključno s tranzitnim tovornim prometom.

Za zmanjšanje obremenitve okolja z negativnimi vplivi težkih tovornih vozil na cestah skozi naselja smo izdelali oceno odliva in posledično povečanja hrupa in emisij zaradi odliva težkih tovornih vozil (tTOV) z državnih cest z boljšimi tehničnimi elementi na vzporedne državne ceste. Z upoštevanjem veljavne zakonodaje, ki pod določenimi pogoji omogoča omejitev prometa na cestnem odseku za tranzitna težka tovorna vozila, smo v naši organizaciji razvili metodologijo za oceno obstoječih negativnih vplivov prometa in primerjavo le-teh z negativnimi vplivi, ki bi v okolju ostali po omejitvi tranzitnih tTOV. Na podlagi rezultatov so bile predlagane omejitve tranzitnih tTOV na odsekih glavnih in regionalnih cest v Sloveniji.

Promet na cestah pa nima vpliva samo na okolico, temveč tudi na samo cestno konstrukcijo. Pospešena gradnja avtocest v Sloveniji je povzročila lokalno in časovno omejeno močno povečanje prometa težkih tovornih vozil, s tem pa tudi znatno večjo obremenitev na tistih odsekih obstoječih cest, po katerih se je gradbiščni promet odvijal. Posledica so bile še dodatne poškodbe na obstoječih cestah, ki za tako dodatno obremenitev niso bile konstruirane. Posledično se je v sklopu raziskovalne naloge razvila metodologija, po kateri se določijo potrebni sanacijski ukrepi na prekomerno obremenjeni cesti in razdelitev stroškov med upravljavca državne ceste in povzročitelja take prekomerne obremenitve. Sedaj se ta metodologija uporablja tako pri izračunu posledic povečanih prometnih obremenitev zaradi gradbiščnega prometa ob gradnji avtocest kot pri povečanih prometnih obremenitvah zaradi gradnje drugih večjih infrastrukturnih objektov.

ZAKONODAJA IN PREDPISI

Spremembe predpisov, spremembe tehničnih normativov, spremenjeni standardi za novogradnje, usklajevanje z EU, sodobnejša mehanizacija in tehnologija za izvajanje del ter tudi spremenjene zahteve ljudi po vedno večjem udobju življenja, zahtevajo občasno preveritev in spremembe tudi v že oblikovanih predpisih in normativih. Izdelali smo preveritev in posodobili normative za izvajanje rednega vzdrževanja cest in objektov ter pripravili strokovne podlage za izvajanje nalog upravljanja, varstva in vzdrževanja državnih cest ob izdelanem družbeno – ekonomskem vrednotenju strokovnih podlag. Sodelovali smo pri pripravi Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb, Zakona o cestah, Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest ter Pravilnika o metodologiji za določitev potrebnih ukrepov in delitev stroškov zaradi prekomerne prometne obremenitve javnih cest s tovornimi vozili.

RAZVOJ INFORMACIJSKIH SISTEMOV IN PROGRAMSKE OPREME

V sklopu razvojno raziskovalnih nalog smo razvili programski orodji OPCOST in sistem VIPOS. OPCOST je orodje za vrednotenje naložb v cestno infrastrukturo na podlagi koristi uporabnikov, ki so posledica naložbe, VIPOS pa je orodje za zbiranje in obdelavo podatkov o cestni infrastrukturi. Za naše naročnike smo izdelali še druga informacijska orodja, o katerih si lahko več preberete v zavihku PRODUKTI.

RAZVOJ METODOLOGIJ

Marsikatera stvar v življenju se nam zdi sama po sebi umevna, kot dano dejstvo, kot inventar v prostoru in redko kdaj se vprašamo, zakaj je neka stvar prav tam in zakaj je prav taka, kot je. Kako in zakaj se običajno vprašamo šele takrat, ko moramo nekaj narediti, postaviti v prostor ali izračunati. V takih primerih iščemo predpise, metodologije, smernice, kriterije, ki morda že obstajajo, morda pa jih je potrebno še izdelati. Zato smo v tem sklopu raziskovalnih nalog v zadnjem obdobju izdelali:

 • metodologijo za določitev postopka preveritve črnih točk na cestah,
 • metodologijo za določitev nevarnih mest na državnem cestnem omrežju,
 • metodološke dopolnitve pri obravnavi javno zasebnega partnerstva ob izdelavi investicijske dokumentacije na področju državnih cest,
 • metodologijo za določitev potrebnih ukrepov in delitev stroškov zaradi povečanega obsega gradbiščnih tovornih vozil na državnih cestah, na podlagi katere je bil v januarju 2012 sprejet pravilnik,
 • postavili kriterije za določitev razdalj med priključki na avtocestah,
 • metodologijo za določitev sorazmernih deležev, potrebnih ukrepov in delitev stroškov med upravljavci javnih cest in upravljavci vodotokov,
 • metodologija vrednotenja variant pri investicijah v cestno infrastrukturo v okviru izdelave študije variant / predinvesticijske zasnove,
 • metodologija opredelitve obsega sofinanciranja obvoznic naselij,
 • metode prognoze prometa in vrednotenja upravičenosti investicijskih projektov ter njihov vpliv na oceno upravičenosti,
 • sistem vrednotenja družbenoekonomskih stroškov prometnih nesreč na cestah,
 • sistem vrednotenja časovnih stroškov uporabnikov cest