OPCOST

OPCOST je program za izračun stroškov uporabnikov ceste ter za prometno ekonomsko oceno cestnih projektov. Podatkovne osnove se posodabljajo najmanj enkrat na leto.

UPORABA PROGRAMA

Program se uporablja kot orodje za merjenje cenovnih razmerij med naložbo v cestni infrastrukturni projekt in koristmi uporabnikov kot njeno posledico. Z izračunom ekonomskih kazalnikov (neto sedanja vrednost, interna stopnja donosa) omogoča razvrščanje več prometnih projektov glede na stroške investicije in spremembo neposrednih koristi uporabnikov z uvedbo projekta. Na ta način lahko izberemo najustreznejšo varianto med več variantami prometnega projekta.

OSNOVE VREDNOTENJA

Investicijski projekt je zaželen, če diskontirane koristi presegajo diskontirane stroške projekta.

Koristi so v programu opredeljene kot razlika med stroški, ki jih imajo uporabniki obstoječe infrastrukture in stroški, ki jih imajo uporabniki po investiciji v infrastrukturo. Pri izračunu so poleg stroškov uporabnikov upoštevani tudi stroški prometnih nesreč in stroški vzdrževanja ceste.

Posamezni stroški na enoto so sestavni del programa in se posodabljajo vsaj enkrat letno. Ti stroški so osnova za vse nadaljnje izračune.

STRUKTURA PROGRAMA

Slika 2: Vhodni podatki za izračun stroškov
Slika 1: Vhodni podatki za izračun stroškov

Program je sestavljen iz več delov.

Najpomembnejša dela sta izračun stroškov in prometno ekonomsko vrednotenje projekta. Poleg tega program omogoča tudi številne preglede rezultatov in izpisovanje poročil.

V podprogramu za izračun stroškov se na podlagi vnesenih podatkov o tehničnih in prometnih značilnostih odsekov v vplivnem območju investicije (cestnem omrežju) izračunajo skupni stroški.

Podprogram za prometno ekonomsko vrednotenje pa omogoča izračun ekonomskih kazalnikov na podlagi izračunanih koristi (kot razlike med stroški na cestnem omrežju brez in z investicijo), investicijskih stroškov in diskontne stopnje.

 

Slika 3: Prometno ekonomsko vrednotenje projekta

Slika 2: Prometno ekonomsko vrednotenje projekta