Razvili smo Celostno prometno strategijo (CPS) Občine Škofja Loka

V letu 2017 smo v podjetju OMEGA consult razvili Celostno prometno strategijo Občine Škofja Loka, v kateri smo oblikovali jasne cilje, ki bodo pripomogli k boljši organizaciji cestnega prometa, večji uporabi javnih prometnih povezav, večji povezanosti ljudi, izboljšanju podobe občine in dali dodatno spodbudo razvoju turizma, nepremičnin in konkurenčnost podjetij. Povrh vsega, ponuja Strategija tudi možnost kandidature za nepovratna evropska sredstva za realizacijo zastavljenih ciljev.

Rezultati so pokazali, da so občani pripravljeni na spremembe, z obvoznimi cestami bo dosežena razbremenitev naselij in bo lahko izkoriščen potencial hoje in kolesarjenja, velik pa je tudi potencial javnega potniškega prometa. Vlaganja v trajnostno mobilnost omogočajo tudi dostop do več sredstev in znanja za upravljanje mobilnosti.

Dolgoročni cilj Strategije je omogočiti prebivalcem in obiskovalcem bolj zdravo in prijaznejše okolje bivanja, izboljšali se bosta tako dostopnost kot prometna varnost vseh udeležencev v prometu. Z dobro dostopnostjo turističnih in gospodarskih območih se bo lokalna identiteta še bolj okrepila in bo ponujala priložnosti za nove družbene in gospodarske dejavnosti.

Za povečanje privlačnosti in kakovosti urbanega dela Škofje Loke in drugih naselij za bivanje, obiskovanje in druženje, predvsem pa za zmanjšanje negativnih vplivov motornega prometa, je potrebno izvesti ukrepe na različnih področjih : umirjanje in omejevanje prometa v naseljih, vzpostaviti system parkirišč z ustreznimi režimi parkiranja, urediti določene dele cestnega omrežja in signalizacije, izgraditi načrtovane obvozne in razmbremenilne ceste ter uvesti jasno označene koridorje za vodenje tovornega prometa.