12. slovenski kongres o cestah in prometu v Portorožu

Predstavniki OMEGE consult smo se udeležili 12. Slovenskega kongresa o cestah in prometu, ki je potekal 22. in 23. aprila 2015 v Portorožu.

Na kongresu smo predstavili oz. prispevali 3 referate in sicer na naslednjih področjih:

  • Financiranja, ohranjanja in razvoja prometne infrastrukture, kjer smo izpostavili dva ključna problema na področju cestne infrastructure.

Prvič, novi zmogljivi avtocestni sistem še ni v celoti dokončan, saj so predvidena še nova investicijska vlaganja, pri čemer tekoči prilivi iz cestnin v tem trenutku ne zadoščajo za pokrivanje tekočih stroškov vzdrževanja in obveznosti za vračilo kreditov.

Po drugi strani je prišlo na glavnih in regionalnih (G in R) cestah (6.000 km) v zadnjih letih do pospešenega propadanja zaradi premajhnih tekočih vlaganj vzdrževanje in obnovo cest. S tem je nastal t.i. notranji dolg do te infrastrukture. Ocenjeno je, da je v naslednjih letih potrebno vložiti cca 1.700 mio evrov, da bi se stanje naših G in R cest normaliziralo. Poleg tega je potrebno zagotoviti tudi sredstva za redno vzdrževanje. Temeljni vir za tovrstno infrastrukturo predstavlja letna dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu.

  • Metodologije in modela za določitev poti prevoza nevarnih snovi v cestnem prometu

Prevoz nevarnih snovi po cestni infrastrukturi predstavlja tveganje za celotno družbo. Nesreče pri prevozu bi lahko prizadele prebivalstvo neposredno, saj koridorji potekajo tudi skozi  gosto poseljena področja ali posredno z onesnaženjem območij, ki so pomembna za vire pitne vode oziroma drugih območij z občutljivimi ekosistemi. Obravnavanje tveganja, ki ga povzroča transport nevarnih snovi zahteva poznavanje osnovnih elementov tveganja in z njim povezanih pojmov kot so nevarnost, obvladovanje nevarnosti, zmanjšanje tveganja in ravnanje s tveganjem.

  • Nevarnih mest na državnem cestnem omrežju

Cestni pododseki ali križišča z visoko stopnjo prometnih nesreč na državnem cestnem omrežju so lokacije z nadpovprečnim številom prometnih nesreč v triletnem časovnem obdobju glede na primerljive odseke podobnih cest. Določeni so na podlagi analiz podatkov o prometnih nesrečah in terenskega ogleda. Odprava takih lokacij je eden od pomembnih dejavnikov za izboljšanje prometne varnosti. Lokacije, kjer prihaja do zgostitev prometnih nesreč se določajo po metodologiji, ki je bila razvita na osnovi razpoložljivih vhodnih podatkov (štetje prometa, cestno omrežje (BCP) in prometne nesreče) in na podlagi priporočil Evropske unije za vzpostavitev sistema za upravljanje z nevarnimi mesti. Metodologija se je z leti že večkrat dopolnjevala z namenom pridobitve optimalnih rezultatov, glede na razpoložljive vhodne podatke.