2014

   • DARS Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. dars
    • Strokovne podlage za oceno učinka na varnost v prometu pri načrtovanju avtoceste Postojna / Divača – Jelšane
    • Investicijski program za izgradnjo AC odseka Draženci – MMP Gruškovje
    • Analiza podatkov o prometnih nesrečah za obdobje 2011 do 2013

   • DRSC Direkcija RS za cesteminstrstvo
    • Prometni model območja nove cestne povezave Krško – Brežice s prometnoekonomskim vrednotenjem
    • Analiza stanja državnih cest: R3-606/5703 Kanal – Lig – Mišček – Neblo zaradi prekomernih obremenitev državne ceste zaradi prevozov in deponiranja kamnitega materiala (Elaborat z oceno pričakovane škode in sanacijskimi ukrepi državne ceste)
    • Ocena odliva in ugotavljanje povečanja hrupa in emisij zaradi odliva težkih tovornih vozil z državnih cest z boljšimi tehničnimi elementi na vzporedne državne ceste:
     • cestna povezava R3-715 Murska Sobota – Skakovci
     • cestna povezava R2-413 Vodice – Moste
    • Poročilo o kritičnem stanju vozišč na državnih cestah v Sloveniji
    • Identifikacija počivališč ob državnih cestah in določitev razredov izhodiščnih cen za oddajo počivališč v najem za opravljanje spremljajočih dejavnosti
    • Analize varnosti cest (po metodologiji RSI):
     • G2-111/0373 Ruda (Izola) – Valeta, od km 3,900 do km 6,800 ter od km 6,950 do km 8,200
     • G1-11/1062 Koper – Dragonja, od km 1,050 do km 5,800 ter od km 6,400 do km 13,500
     • R2-441/1298 Murska Sobota – Gederovci, od km 2,500 do km 7,750
    • Vrednotenje družbenoekonomskih stroškov prometnih nesreč na cestah (posodobitev)
    • Določitev mest z visoko stopnjo prometnih nesreč na državnem cestnem omrežju v Republiki Sloveniji za obdobje 2011–2013

   • Mestna občina Novo mesto dars
    • Napoved prometa v križiščih nove Šmihelske ceste v Novem mestu

   • Papir servis d.o.o. papirservis
    • Prometna študija ožjega vplivnega območja obrata Papir servisa v Vevčah