Mobilnost

Dobra dostopnost do ključnih storitev s hkratnim zmanjšanjem negativnih učinkov motornega prometa na družbo in okolje je glavno vodilo pri načrtovanju prometnih ureditev. Rešitve za izboljšanje mobilnosti iščemo z načrtovanjem prometnega sistema, pri tem pa upoštevamo povezanost s prostorskimi ureditvami in družbeno-ekonomskimi dejavniki.

Izdelujemo celovite prometne ureditve urbanih okolij, ureditve prometa v regiji in tudi celovite rešitve medregijskih prometnih povezav. Na področju mobilnosti se ukvarjamo tudi z načrtovanjem poslovno-logističnih con in njihovim umeščanjem v prostor.

MEDREGIJSKE PROMETNE POVEZAVE

mobilnost-01Načrtovanje nove daljinske prometne infrastrukture prinaša razvojne možnosti celotnemu prostoru. Z upoštevanjem vseh dejavnikov (okoljski, demografski, ekonomski, prostorski in prometni dejavniki) poiščemo tak prometni koridor, ki bo ob odpiranju prostorskih in razvojnih možnosti predstavljal čim manjšo obremenitev naravnem okolju.

PROMETNE UREDITVE URBANIH OKOLIJ

mobilnost-02

Celovite prometne ureditve urbanih okolij vključujejo načrtovanje prometne mreže, načrtovanje mirujočega prometa in politike parkiranja, načrtovanje javnega potniškega prometa, nemotoriziranega peš in kolesarskega prometa ter prometno ureditev ožjega mestnega središča. Predlagane politike in ukrepi mestnih prometnih ureditev so tesno povezane z urbanističnimi načrti ureditev mest.

JAVNI POTNIŠKI PROMET

mobilnost-03Načrtujemo javni potniški promet za mestna območja in tudi na regijski ravni. Uvedba visokokakovostnega javnega potniškega prometa je ključen ukrep za izboljšanje kakovosti bivanja v urbanih središčih, ki so preobremenjena z osebnimi vozili dnevnih migrantov. Naše rešitve so celovite in vključujejo načrt linij, lokacije postajališč in P+R, organizacijsko strukturo za upravljanje ter tarifni in plačilni sistem.

 

Z integracijo različnih modalitet prevoza potnikov dosežemo vzpostavitev potniškega omrežja v skladu s potrebami potnikov. Multimodalni prestopni terminali s parkirišči "P+R" omogočajo hitro in enostavno prehajanje med različnimi modalitetami potovanj: avtomobil, avtobus, vlak, taksi, kolo ali peš. Sestavni del rešitev za vzpostavitev visokokakovostnega javnega potniškega prometa je tudi mreža intermodalnih vozlišč in "P+R" prestopnih točk.

POSLOVNE IN LOGISTIČNE CONE

Področja, ki so v prostorsko planski dokumentaciji opredeljena za opravljanje proizvodnih in logističnih dejavnosti, imajo velik razvojni potencial. Načrtovanje poslovnih in logističnih con z njihovo prometno in prostorsko umestitvijo za nas predstavlja sodelovanje pri razvoju konkurenčnosti lokalnega in nacionalnega poslovnega okolja.