Centralni register vozil

HOMOLOGACIJA VOZIL

Ugotavljanje skladnosti ali homologacija cestnih vozil v Republiki Sloveniji je del evropskega sistema preverjanja vozil, ki omogoča, da se dajejo v promet samo vozila, ki ustrezajo veljavnim predpisom in tako zagotavljajo največjo možno stopnjo varnosti v prometu in varovanja okolja.

Evropsko usklajeno področje predpisov pri nas predstavljajo trije pravilnik o ES-homologaciji vozil (za posamezne kategorije vozil), neharmonizirano področje pa ureja poseben pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil, ki zajema tudi posamično odobritev vozil. Tehnične zahteve za vozila so pa predpisane v tehničnih specifikacijah za vozila (TSV), ki so v bistvu identične posameznim evropskim direktivam.

Vsako vozilo v cestnem prometu je opremljeno s potrdilom o skladnosti oziroma izjavo o ustreznosti vozila. Izdaja takega potrdila je mogoča, če vozilo izpolnjuje ustrezne tehnične zahteve, ki jih določa Pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil ali ustrezne tehnične specifikacije. Posamična odobritev nastopi, ko ustrezen organ posamično vozilo pregleda in ugotovi, da njegove lastnosti izpolnjujejo zahteve Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil ali ustrezne tehnične specifikacije.

INFORMACIJSKI SISTEM

Informacijski sistem CRV je tri nivojska aplikacija katere jedro tvorita zbirka tehničnih podatkov o tipih vozil ter zbirka podatkov o izdanih potrdilih o skladnosti za posamezna vozila in omogoča homologacijskemu organu (Agencija RS za varnost v prometu) vodenje postopkov v procesu izvajanja tako ES kot nacionalne homologacije vozil, posamične odobritve vozil, evidentiranja tipov vozil, evidentiranja izdanih potrdil o skladnosti za nova in rabljena vozila, ki se prvič registrirajo v Republiki Sloveniji, skladno z določili Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil, vključuje pa tudi homologacijo delov oziroma evidentiranje certifikatov, ki se izdajajo za posamezne elemente vozil.

Informacijski sistem za homologacijo vozil sprejema podatke o izdanih potrdilih o skladnosti od pooblaščenih prodajalcev vozil in pooblaščenih strokovnih organizacij v realnem času. V procesu obdelave izdanih potrdil o skladnosti se te podatke, prav tako v realnem času, posreduje tudi registracijskemu organu – podatkovni zbirki MRVL.