Varnost

Na področju varnosti se osredotočamo na rešitve za izboljšanje prometne varnosti z vidika izboljšanja cestne infrastrukture. Izdelujemo analize prometne varnosti na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju.

Analize so osnovane na podlagi kazalnikov prometne varnosti, ob uporabi statističnih metod in lastnih programskih ter GIS orodij.

DOLOČITEV MEST Z VISOKO STOPNJO PROMETNIH NESREČ (MVSPN) NA CESTNEM OMREŽJU

Na letnem nivoju se določajo mesta z visoko stopnjo prometnih nesreč – MVSPN na državnih cestah v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) ter periodično na cestah v upravljanju Družbe za avtoceste RS (DARS).

Mesta z VSPN se določajo po metodologiji, ki je bila razvita na osnovi razpoložljivih vhodnih podatkov (štetje prometa, cestno omrežje (BCP) in prometne nesreče) in na podlagi priporočil Evropske unije za vzpostavitev sistema za upravljanje z nevarnimi mesti. Ločeno se določajo nevarni cestni pododseki in križišča. Metodologija se je z leti že večkrat dopolnjevala z namenom pridobitve optimalnih rezultatov glede na razpoložljive vhodne podatke.

Lokacije zgostitev prometnih nesreč v nadaljevanju preverimo s terenskim ogledom. Terenski ogled vključuje ogled prometne ureditve in poteka ceste na lokaciji (pododseku ali križišču) ter sestanek s predstavnikom lokalne policijske postaje. Pripravi se slikovno in video gradivo, ki služi za nadaljnje analize.

Po opravljeni analizi se za posamezno lokacijo predlagajo ukrepi za izboljšanje prometne varnosti. Ukrepi so lahko kratkoročni (oziroma nizkocenovni, saj so lahko učinkoviti za dalj časa ne glede na stroške izvedbe) ali dolgoročni. Če so za izboljšanje stanja potrebne dodatne analize, se izdelajo posebne študije:

MVSPN 2014-2016

Preberite več o projektu MVSPN 2014-2016
V obdobju 2014–2016 je bilo (v dveh korakih) evidentiranih 110 mest z VSPN, od tega 26 drsečih odsekov in 84 območij križišč. Sestanek s predstavniki policije je bil opravljen na 24 policijskih postajah. Skupno je bilo podrobno preverjenih 32 MVSPN. Na nekaterih policijskih postajah nesreče podrobno niso bile preverjene, posredovano je bilo splošno mnenje o evidentirani lokaciji. Pri vseh lokacijah so predlagani ukrepi za izboljšanje stanja (pri nekaterih dodatni že izvedenim, pri nekaterih iz preventive, pri nekaterih pa zgolj zaradi neurejene cestne infrastrukture). Podrobneje so bila analizirana tudi preostala MVSPN, za katera ni bil izveden podroben terenski ogled s pogovorom na policijski postaji. To so večinoma ponavljajoča MVSPN, ki so bila v preteklosti že podrobno obravnavana, nekatere imajo že izdelano študijo idejnih rešitev. Ta mesta so bila analizirana z namenom, da upravljavec cest (Direkcija RS za infrastrukturo) dobi vpogled katera mesta iz preteklosti se še vedno pojavljajo kot MVSPN. V okviru naloge je bilo ugotovljeno, da se je v letih 2016 in 2017 celovita pristopilo k izvajanju ukrepov za izboljšanje prometne varnosti. Pri veliki večini MVSPN so bili izvedeni ukrepi za izboljšanje prometne varnosti. Številni ukrepi bodo še izvedeni v letu 2018. Ocenjujemo, da bo velika večina MVSPN v naslednjih letih ugasnila (zaradi triletnega obdobja obravnave je lahko posamezno MVSPN na seznamu tudi še dve leti po izvedenem ukrepu). V obdobju 2014–2016 je bilo (v dveh korakih) evidentiranih 110 mest z VSPN, od tega 26 drsečih odsekov in 84 območij križišč. Sestanek s predstavniki policije je bil opravljen na 24 policijskih postajah. Skupno je bilo podrobno preverjenih 32 MVSPN. Na nekaterih policijskih postajah nesreče podrobno niso bile preverjene, posredovano je bilo splošno mnenje o evidentirani lokaciji. Pri vseh lokacijah so predlagani ukrepi za izboljšanje stanja (pri nekaterih dodatni že izvedenim, pri nekaterih iz preventive, pri nekaterih pa zgolj zaradi neurejene cestne infrastrukture).

Izhodiščni nabor MVSPN na državnem cestnem omrežju za obdobje 2014–2016 – 1. korak (52 MVSPN)

Izhodiščni nabor MVSPN na državnem cestnem omrežju za obdobje 2014–2016 – 2. korak (58 MVSPN)

APLIKACIJA »ANALIZA PROMETNE VARNOSTI«

Na letnem nivoju se izdeluje aplikacija »Analiza prometne varnosti«, ki uporabnikom omogoča izdelavo poročil z analizo prometne varnosti za izbrani odsek ali občino ter pregled po odsekih glede na vzrok nesreče na podlagi podatkov o prometnih nesrečah za obdobje 2004-2016 v PDF obliki. Uporabnik lahko v vnosnem oknu izbere odsek, začetno in končno stacionažo, občino, obdobje analize ter vzrok nesreče.

Stanje prometne varnosti je na izbranem odseku, občini ali vzroku nesreče prikazano na različne načine, in sicer kot:

 • število prometnih nesreč in posledice nesreč združene po letih;
 • stroški prometnih nesreč po letih (nivo 2016);
 • razvoj prometnih nesreč od leta 2004 dalje;
 • število prometnih nesreč in posledice nesreč združene po stacionažah;
 • število prometnih nesreč po odsekih;
 • število in vrste udeleženih vozil po stacionažah;
 • število prometnih nesreč po tipu in vzroku;
 • število prometnih nesreč po površini in stanju vozišča v času prometne nesreče;
 • število prometnih nesreč po stanju prometa in stanju vremena v času prometne nesreče;
 • število prometnih nesreč glede na urni interval dneva;
 • število udeležencev prometnih nesreč po vrsti;
 • število udeleženih vozil po vrsti.