Okolje

V skrbi za sonaraven razvoj se ukvarjamo tudi s področjem okolja. Tako  pri ugotavljanju smotrnosti izvedbe raznih investicijskih projektov izvajamo spremljanje in meritve okoljskih dejavnikov na lokalnem in nacionalnem nivoju.

Pri tem se opiramo na evropske usmeritve, slovensko okoljsko zakonodajo in ustrezno programsko opremo za merjenje in ocenjevanje okoljskih vplivov.

MODELIRANJE EMISIJ HRUPA IN POLUTANTOV

prva

Prevladujoč vir hrupa v širšem naravnem in urbanem okolju predstavlja hrup zaradi cestne, železniške in letalske infrastrukture ter hrup iz industrijskih objektov.

 

Okoljska zakonodaja določa dovoljene mejne in kritične ravni hrupa v okolju, merilo za obremenitev okolja s hrupom pa so vrednosti kazalcev hrupa, izražene v dB(A). Hrup, ki se generira zaradi prometne infrastukture ali delovanja industrijskega objekta, modeliramo s programom SOUNDPLAN, ki na podlagi 3-D modela terena in objektov v prostoru opazovanega območja izdela t.i. karte obremenitev s hrupom za posamezne dele dneva.

MODELIRANJE EMISIJ HRUPA CESTNEGA IN ŽELEZNIŠKEGA PROMETA TER INDUSTRIJSKIH OBJEKTOV

123gif
Postopek optimizacije protihrupne ograje
tretja
Emisije hrupa cestnega prometa ob različnem tipu protihrupne ograje:
cetrta
Emisije hrupa železniškega prometa brez in s protihrupno ograjo:
peta
Emisije hrupa iz industrijskega objekta:

MODELIRANJE EMISIJ POLUTANTOV CESTNEGA PROMETA

sesta
Emisije polutantov CO2 in PM10 vzdolž prometnice:

EKSTERNI OKOLJSKI STROŠKI

V ocenjevanje ekonomske smotrnosti infrastrukturnih investicijskih projektov v skladu s smernicami EU v čim večji meri vključujemo tudi eksterne stroške prometa. Gre za oceno stroškov, ki jih promet povzroča družbi, velik del teh stroškov pa predstavljajo okoljski stroški. To so predvsem stroški hrupa ter stroški onesnaženja zraka z emisijami polutantov iz prometa (npr. NOx, HOS, SO2, PM2,5, PM10) in stroški emisij toplogrednih plinov (CO2, N2O, CH4).