Ekonomika prometa

VREDNOTENJE STROŠKOV IN KORISTI

Stroške udeležencev v prometu izračunavamo na podlagi napovedi prometa ali terenskih raziskav. Pri tem med drugim uporabljamo naslednja orodja:

 • OPCOST, razvila OMEGA consult d.o.o.;
 • TUBA, razvila University of East Anglia, Velika Britanija;
 • HDM 4, razvil Data Collection Ltd., Nova Zelandija.

Izračunani stroški vsebujejo tako stroške časa kot tudi porabe in obrabe za vse oblike osebnega in tovornega prometa.Na podlagi stroškov uporabnikov v analiziranem obdobju izračunavamo koristi uporabnikov ter učinkovitost posameznih projektov oziroma variant s prometnega vidika.

CELOVITA ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI (CBA ANALIZA)

Zaradi visokih stroškov izgradnje in okoljskih vplivov prometa se učinki vlaganj v prometno infrastrukturo  infrastrukture in izboljšanja prometne ponudbe ovrednotijo na dolgi rok. Ker imajo upravljavci cest oziroma investitorji na razpolago omejeno količino sredstev, se med možnimi projekti izbere tiste, katerih izvedba je najbolj nujna oziroma smotrna. Smotrnost izvedbe opredeljuje več kriterijev, ki zmanjšajo možnost napačne izbire. Eden izmed teh kriterijev je družbenoekonomska zaželenost investicije. Smotrnost investicije pa določa minimalni kriterij zaželenosti, ki ga družba glede na ostale prioritete opredeljuje v določenem obdobju.

Na področju analize stroškov in koristi izdelujemo:

 • izračune ekonomske smotrnosti projektov na podlagi koristi uporabnikov in stroškov investicije;
 • izračune kazalcev ekonomske smotrnosti in primerjave variant z vidika ekonomske smotrnosti;
 • vrednotenja posrednih koristi, kot so zmanjšanje obremenjenosti s hrupom, onesnaževanje, zmanjšanje prometnih nesreč ipd.;
 • celovite analize stroškov in koristi (CBA analize), ki zajemajo neposredne in posredne stroške in koristi, in so izdelane skladno s slovenskimi in evropskimi smernicami.

MULTIKRITERIJSKA ANALIZA (MCA ANALIZA)

Glede naekonomika_prometa_gif vsebino različnih posrednih učinkov investicij v prometno infrastrukturo postaja jasno, da je za oceno upravičenosti izvedbe teh investicij rezultate analize stroškov in koristi potrebno vključiti v širši metodološki okvir investicij, kjer so zajeti, opisani in tam, kjer je to smiselno, izmerjeni tudi tisti učinki investicij, katere je težko ali nemogoče denarno ovrednotiti. Uporabimo torej multikriterijsko analizo, v kateri zajamemo tako številčno kot opisno opredeljene učinke prometnih projektov, ki predstavljajo kriterije vrednotenja.

Multikriterijska analiza omogoča oceno projektov in njihovih variant glede na postavljene cilje, za katere morajo biti na razpolago merljivi in uteženi kriteriji. Rezultat kombinacije različnih finančnih, družbenoekonomskih in drugih meril je enotna ocena različnih ciljev projekta, na podlagi katere lahko razvrstimo predloge projektov oziroma variante posamičnega projekta.

GOSPODARJENJE S CESTAMI

gospodarjenje_s_cestami_1
Življenski krog ceste

 

Osnovna naloga upravljavcev cest je vzdrževanje in izboljšanje obstoječega cestnega omrežja z namenom zagotavljanja uporabnosti, učinkovitosti in varnosti prometa. S programom gospodarjenja s cestami se določijo vrstni red prednostnih nalog vzdrževanja in razvoja cest, viri sredstev za njihovo uresničitev ter dinamika in obseg uresničitve posameznih razvojnih nalog v planskem obdobju;

 

 

 

 

Gospodarjenje z vozišči – PMS (angl. Pavement ManaOcena preostale življenjske dobe – PZD na izbranih odsekih, OMEGA consult, 2009.gement System) pomeni učinkovito in smotrno vodenje vseh tistih aktivnosti, ki prispevajo k ohranjanju vozišč v stanju, sprejemljivem za udeležence v prometu in ob najmanjših skupnih stroških. Te aktivnosti vključujejo planiranje, dimenzioniranje, gradnjo in vzdrževanje cest ter spremljanje stanja in učinkov vlaganj.

 

 

 

 

 

 

Ocena preostale življenjske dobe – PZD na izbranih odsekih, OMEGA consult, 2009.

V planu gospodarjenja vam podamo:

 • nabor potrebnih ukrepov na cestni mreži za sanacijo obstoječih neustreznosti,
 • prednostni vrstni red ukrepov, izdelan na podlagi analize stanja, uporabljenih metodoloških osnov ter predhodno izdelanega tehničnega nabora projektov po posameznih tipih ukrepov,
 • družbenoekonomsko vrednotenje in razvrščanje oblikovanih projektov po multikriterijski analizi, ki sledi predlaganim metodološkim osnovam,
 • potrebna sredstva,
 • model dinamike in
 • pričakovane učinke vlaganj.

Simulacija izvedbe programa za izbran koncept financiranja

Simulacija izvedbe programa za izbran koncept financiranja

Prikaz strukture vlaganj skozi plansko obdobje

Prikaz strukture vlaganj skozi plansko obdobje

Analiza potrebnih sredstev za posamezne vrste ukrepov

Analiza potrebnih sredstev za posamezne vrste ukrepov

Prostorska predstavitev programa

Prostorska predstavitev programa