VIPOS

VIPOS je orodje za zbiranje in obdelavo podatkov o cestni infrastrukturi. Surovi podatki o cestni infrastrukturi se zbirajo sočasno z video snemanjem in meritvami GPS (angl. Global Positioning System). Na ta način se kreira baza podatkov, v kateri so lokacije ceste in cestnega inventarja enolično določene v tridimenzionalnem koordinatnem sistemu. Sistem omogoča pogled 360o okrog merskega vozila. Uporabnik lahko s pomočjo posnetka izvede lastne meritve razdalj in površin v prostoru.

PROGRAMSKI MODUL

V okviru sistema VIPOS je bil razvit programski modul za obdelavo surovih podatkov, ki vključuje:

  • določitev lokacije v prostoru za vsako posneto sliko;
  • zajem atributov cestnega inventarja in določitev koordinat posameznih gradnikov;
  • izračun geometrije poteka ceste.

Atributna baza cestnega inventarja vsebuje različne elemente, ki so skladni z nacionalno banko cestnih podatkov in se lahko prilagodi zahtevam posameznega naročnika.

GRAFIČNA BAZA

Dodatno k atributni bazi cestnega inventarja pa VIPOS omogoča še grafično bazo, ki zajema:

  • povezuje atributno bazo cestnega inventarja s sistemom GIS;
  • prikazuje horizontalni potek ceste;
  • prikazuje vzdolžni profil ceste;
  • potek ceste prikazuje tridimenzionalno.

BAZA VIDEO SLIK

ZAJEMANJE 360 STOPINJSKIH SLIK

S sistemom VIPOS je mogoče zajeti tudi druge elemente cestnega inventarja in njihove atribute, ki so razvidni z video slike.

 

 

Posnetki dronov služijo za pripravo digitalnih ortofoto načrtov, DMR-jev in drugih formatov