Zdravstvo

Na področju zdravstva je družba OMEGA consult aktivna že vrsto let. Med naročniki sta poleg ostalih tudi obe največji ustanovi v državi - UKC Ljubljana in UKC Maribor.

Naše delo na področju zdravstva zajema tako investicijsko dokumentacijo kot tudi analize, študije in raziskovalne naloge. Za UKC Ljubljana pa smo v okviru priprave na gradnjo novega urgentnega bloka izdelali tudi zasnovo informacijskega sistema, ki temelji na konceptu "zlate ure" in uvaja brez papirno poslovanje.

 

Več o našem delu na področju Zdravstva si lahko preberete tukajPredstavitev projekta Zdravstvo

Razvojno raziskovalna naloga na področju staranja prebivalstvaPredstavitev naloge

Naše reference:

 • V obdobju 2002-2008  izdelava raziskave povpraševanja in dimenzioniranje prenove urgentnega bloka kot tudi priprava investicijske dokumentacije za Klinični center Ljubljana.
Več o projektu:

1. Družbeno-ekonomski stroški poškodb in akutnih bolezenskih stanj v odvisnosti od časa obravnave pacienta. V nalogi so bili raziskani družbeno ekonomski stroški poškodb in akutnih bolezenskih stanj v odvisnosti od časa obravnave pacienta. Raziskava obsega naslednje vsebinske sklope: analiza procesov na urgenci KC Ljubljana, analiza izida zdravljenja, analizo stroškov zdravljenja in oceno koristi prenove oziroma reorganizacije urgence KC Ljubljana. Izsledki raziskave predstavljajo osnove, s katerimi bo mogoče v investicijski dokumentaciji vrednotiti različice za izvedbo prenove Urgentnega bloka Kliničnega centra.

2. Raziskava povpraševanje in ponudbe storitev bolnišnične urgentne službe Kliničnega centra Ljubljana. V nalogi so bili raziskani povpraševanje in ponudba strotiev bolnišnične urgentne službe Kliničnega centra Ljubljana. Izsledka raziskave sta ocena obstoječih zmoljivosti in izdelava napovedi potrebnih zmoljivosti urgentne službe v prihodnosti. Pri oceni obstoječih zmogljivosti je bil ugotovljen obseg storitev, ki se lahko izvede v določeni časovni enoti. Predvidene potrebne zmogljivosti v prihodnosti so bile raziskane na podlagi povpraševanja ocenjenega z regresijskim modelom. Izsledki raziskave predstavljajo osnove za pripravo investicijske dokumentacije za projekt prenove Urgentnega bloka Kliničnega centra.

3. Izdelava študije možnih rešitev za urgenco Kliničnega centra Ljubljana.

4. Analiza obstoječega stanja za urgenco Kliničnega centra Ljubljana.

5. Raziskava povpraševanje in ponudbe storitev bolnišnične urgentne službe Kliničnega centra Ljubljana.V nalogi so bili raziskani povpraševanje in ponudba stroritve bolnišnične urgentne službe Kliničnega centra Ljubljana. Izsledka raziskave sta ocena obstoječih zmogljivosti in izdelava napovedi potrebnih zmogljivosti urgentne službe v prihodnosti. Pri oceni obstoječih zmogljivosti je bil ugotovljen obseg storitev, ki se lahko izvede v določeni časovni enoti. Predvidene potrebne zmogljivosti v prihodnosti so bile raziskane na podlagi povpraševanja ocenjenega z regresijskim modelom. Izsledki raziskave predstavljajo osnove za pripravo investicijske dokumentacije za projekt prenove Urgentnega bloka Kliničnega centra.

6. Izdelava predinvesticijske zasnove za investicijo “Prenova urgentnega bloka KC Ljubljana”.

7. Izdelava investicijskega programa za prenovo urgentnega bloka in izgradnjo prizidka objektu DTS, Zaloška 7. 8. Novelacija IP za dozidavo, rekonstrukcijo in obnovo objekta DTS KC Ljubljana.

 • V obdobju 2003-2004 izdelava raziskave povpraševanja in ponudbe storitev ginekološke klinike kot tudi priprava investicijske dokumentacije za preselitev ginekološke klinike KC Ljubljana.
Več o projektu:

1. Raziskava povpraševanja in ponudbe storitev Ginekološke klinike KC Ljubljana. Namen raziskave je bila izdelava osnov za pripravo investicijske dokumentacije za projekt preselitve zgoraj navedenih dejavnosti na lokacijo Šlajmerjeva. S preselitvijo bi se reorganiziralo in racionaliziralo poslovanje Ginekološke klinike, obenem pa bi se sprostili prostori v glavnem objektu KC Ljubljana, ki bi jih bilo tako moč nameniti za druge nujne projekte KC Ljubljana. Na tej osnovi bo mogoče izdelati dokument identifikacije investicijskega projekta za obravnavani projekt. Raziskava je izdelana v okviru obstoječe organizacije KC Ljubljana in zdravstva v Sloveniji in ob uporabi razpoložljivih podatkov KC Ljubljana. Raziskava obsega naslednje vsebinske sklope: (a) statistična analiza preteklega povpraševanja, (b) napoved povpraševanja, (c) popis prostorov in ocena izkoriščenosti, (d) izhodišča za oblikovanje in vrednotenje možnih različic za preselitev KO za ginekologijo.

2. Analiza obstoječega stanja in možne rešitve za preselitev Ginekološke klinike KC Ljubljana.

3. Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta za pridobitev nadomestnih prostorov za Ginekološko kliniko – KO za ginekologijo

 • V obdobju od 2002 do 2005  izdelava analize obstoječega stanja z možnimi rešitvami za prenovo Urgence Splošne bolnišnice Maribor kot tudi priprava investicijske dokumentacije.
Več o projektu:

1. Analiza obstoječega stanja in možne rešitve za Urgenco Splošne bolnišnice Maribor.

2. Izdelava predinvesticijske zasnove za prenovo urgence SMB z napovedjo povpraševanja in ekonomskim vrednotenjem učinkov investicije.

 • V letu 2003 izdelava raziskave povpraševanja in razpoložljivih zmogljivosti za KC Ljubljana ter možne variante ureditve endoskopskega centra KC Ljubljana.
Več o projektu:

Namen naloge je izdelava strokovnih podlag za nadaljnje odločanje v zvezi z izgradnjo prizidka trakta G objekta DTS in reorganizacijo endoskopske dejavnosti. Zaradi postopne rasti obsega in spreminjanja strukture dejavnosti, uvajanja novih metod in organizacijskih prilagoditev so se pri izvajanju dejavnosti, ki so predmet študije, pojavili prostorski primanjkljaji in neustrezna organiziranost. Raziskava je izdelana v okviru obstoječe organizacije KC Ljubljana in zdravstva v Sloveniji in ob uporabi razpoložljivih podatkov KC Ljubljana. Raziskava obsega naslednje glavne vsebinske sklope: (a) statistična analiza preteklega povpraševanja, (b) napoved povpraševanja, (c) popis prostorov in ocena izkoriščenosti, (d) opredelitev možnih variant investicije.

 • v letu 2004 izdelava raziskave povpraševanja in razpoložljivih zmogljivosti ter možne variante ureditve intenzivnih terapij Kliničnega centra Ljubljana.
 • v letu 2004 izdelava raziskave povpraševanja in razpoložljivih zmogljivosti ter možne variante ureditve operacijskega bloka Kliničnega centra Ljubljana.
 • v letu 2005 izdelava Študijo oskrbe s sterilnim materialom za Klinični center Ljubljana.
 • v letu 2005 izdelava investicijsko dokumentacijo za Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, ki obsega dokument identifikacije investicijskega objekta, predinvesticijsko zasnovo in investicijski program.
 • v letu 2006 izdelava Študije ureditve radiološke in nuklearnomedicinske enote Kliničnega centra Ljubljana.
 • v letih 2006 in 2007 izdelava Revizijskega poročila investicijske dokumentacije za Ministrstvo za zdravje.
Več o projektu:

Izdelane so bile revizije in revizijska poročila investicijske dokumentacije in sicer dokumentov identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijskih zasnov in investicijskih programov ali novelacij investicijskih programov, ki jih je naročilo MZ in sicer v skupnem številu 115 poročil.

 • v letu 2007  izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta in investicijski program za gradnjo zgradbe Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa (KIMDPŠ) Kliničnega centra Ljubljana (Ministrstvo za zdravje, 2007).
Več o projektu:
Glavni namen investicije je rešitev prostorske problematike KIMDPŠ oziroma izvedba nadomestne gradnje na območju pralnice stare vojaške bolnice v Ljubljani. Izdelana je analiza obstoječega stanja, namen in cilj investicije, opis variant, določitev vrednosti investicije, opredelitev temeljnih elemnetov, ki določajo investicijo in določitev potrebne dokumentacije in terminski plan investicije.
 • v letu 2007 izdelava DIIP in investicijski program s študijo izvedbe nameravane investicije za gradnjo zgradbe Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa KC Ljubljana za Ministrstvo za zdravje.
 • v letu 2007 izdelava investicijskega programa s študijo izvedbe nameravane investicije za gradnjo zgradbe Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa Kliničnega centra Ljubljana za Ministrstvo za zdravje.
Več o projektu:
Izdelana je analiza obstoječega stanja, opredelitev ciljev in usklajenost s strategijo, tehnično-tehnološki del, analiza zaposlenih, ocena vrednosti projekta, analiza lokacije, analiza vplivov na okolje, časovni načrt izvedbe investicije, načrt financiranja, izračun kazalnikov učinkovitosti, analiza občutljivosti in študija izvedbe investicije.
 • v letu 2007 izdelava DIIP in IP za investicijo v Linearni pospeševalnik št. 8 Onkološkega instituta Ljubljana za Splošno bolnišnico Murska Sobota.
 • v letu 2007 izdelava DIIP in IP za nabavo CT (računalniška tomografija) za Ministrstvo za zdravje.
 • v letu 2007 izdelava koncepta informacijskega sistema in procesnega modela prenovljene urgence KC Ljubljana.
Več o projektu:

V poročilu je predstavljen strateški načrt razvoja informacijskega sistema urgentnega oddelka UKC Ljubljana. Koncept informacijskega sistema je zasnovan tako, da odgovarja na poslanstvo in vizijo Kliničnega centra, to je z učinkovito uporabo informacijske tehnologije bistveno izboljšati raven storitev za paciente, ob hkratnem izboljšanju ekonomske učinkovitosti bolnišnice. Koncept je razdeljen na glavne delovne procese. Ključni proces v konceptu je zdravljenje in nega pacienta. Informatizacija tega procesa prispeva k dvigu ravni zdravstvenih storitev. Proces med drugim predvideva uvedbo računalniške podpore za predpisovanje zdravil ter prenos slik in drugih izvidov. Vzporedno z glavnim procesom tečeta nadzorna procesa, ki pokrivata spremljavo realizacije storitev in evidenco čakalnih dob. Podporni informacijski procesi na strani administracije predvidevajo spremljave porabe materialov in zdravil, na informacijskem delu pa vpeljujejo elektronski popis in elektronsko naročanje. Ekspertni del informacijskega sistema uvaja elektronsko posredovane smernice, predlagane postopke, daje možnost vpeljave priporočenih kliničnih smeri in beleži morebitna odstopanja od njih ter zaposlenim omogoča druge pomembne informacije. Analitični del sistema, namenjen podpori odločanja vodstva, spremlja izide in kazalnike kakovosti.

 • v letu 2008 izdelava DIIP za rekonstrukcijo Medicinske fakultete na Vrazovem trgu, za Univerzo v Ljubljani.
 • v letu 2008 izdelava PIZ in IP za izgradnjo urgentnega centra za Splošno bolnišnico Murska Sobota.