Razvili smo Celostno prometno strategijo (CPS) Občine Škofja Loka

V letu 2017 smo v podjetju OMEGA consult razvili Celostno prometno strategijo Občine Škofja Loka, v kateri smo oblikovali jasne cilje, ki bodo pripomogli k boljši organizaciji cestnega prometa, večji uporabi javnih prometnih povezav, večji povezanosti ljudi, izboljšanju podobe občine in dali dodatno spodbudo razvoju turizma, nepremičnin in konkurenčnost podjetij. Povrh vsega, ponuja Strategija tudi možnost kandidature za nepovratna evropska sredstva za realizacijo zastavljenih ciljev.

Rezultati so pokazali, da so občani pripravljeni na spremembe, z obvoznimi cestami bo dosežena razbremenitev naselij in bo lahko izkoriščen potencial hoje in kolesarjenja, velik pa je tudi potencial javnega potniškega prometa. Vlaganja v trajnostno mobilnost omogočajo tudi dostop do več sredstev in znanja za upravljanje mobilnosti.

Dolgoročni cilj Strategije je omogočiti prebivalcem in obiskovalcem bolj zdravo in prijaznejše okolje bivanja, izboljšali se bosta tako dostopnost kot prometna varnost vseh udeležencev v prometu. Z dobro dostopnostjo turističnih in gospodarskih območih se bo lokalna identiteta še bolj okrepila in bo ponujala priložnosti za nove družbene in gospodarske dejavnosti.

Za povečanje privlačnosti in kakovosti urbanega dela Škofje Loke in drugih naselij za bivanje, obiskovanje in druženje, predvsem pa za zmanjšanje negativnih vplivov motornega prometa, je potrebno izvesti ukrepe na različnih področjih : umirjanje in omejevanje prometa v naseljih, vzpostaviti system parkirišč z ustreznimi režimi parkiranja, urediti določene dele cestnega omrežja in signalizacije, izgraditi načrtovane obvozne in razmbremenilne ceste ter uvesti jasno označene koridorje za vodenje tovornega prometa.

Logistični kongres: oskrbovalne verige v znanosti in praksi, Portorož 2018

Ker je Slovenija zaradi svoje velikosti in geografskega položaja idealna za vzpostavljanje celovitih in unikatnih rešitev na področju logistike, se je podjetje OMEGA consult, v želji po večjemu doprinosu tudi na področju logistike, udeležilo aprilskega kongresa v Portorožu.

Glede na to, da se je interakcija med posamezniki in podjetji v zadnjih letih zelo spremenila, je bila pozornost usmerjena na decentralizacijo partnerskih odnosov in podatkovnih struktur, kar povzroča tudi spremembe in inovacije v logistiki. Glavni imperativ predavateljev na kongresu je bil kako nagraditi in avtomatizirati poslovne storitve in kdaj ter kako implementirati “block-chain” tehnologijo.

Razvili smo Celostno prometno strategijo (CPS) Občine Šempeter-Vrtojba

V letu 2017, smo v podjetju OMEGA consult uspešno razvili in zaključili Celostno prometno strategijo (CPS) Občine Šempeter-Vrtojba. Osrednji namen in cilj projekta je bil trajnostno rešiti izzive v prometu v splošno korist občank in občanov z enakopravno obravnavo vseh prometnih udeležencev (kolesarji, pešci, vozniki).

Poleg vzpostavitve pogojev za celostno načrtovanje, urejanje in upravljanje prometa je osnovni strateški izziv takšna celostna prometna ureditev, ki bo zmanjšala potrebo po uporabi motornih vozil in posledično tudi težave s parkiranjem. Zaradi geografskih značilnosti in privlačnega okolja ima Občina Šempeter-Vrtojba velik potencial in priložnost za razvoj vsakodnevnega pešačenja in kolesarjenja, hkrati pa se priložnost kaže tudi v boljši izrabi obstoječe in nadgrajene ponudbe javnega potniškega prometa ter v njegovi integraciji.

 

 

 

 

Glede na to, da bo CPS omogočala ekonomski, družbeni in gospodarski razvoj ter boljše sobivanje podjetij z občani, je imela v njej osrednjo vlogo javnost, saj se je slednja s svojimi predlogi in usmeritvami aktivno vključevala v celoten proces priprave Strategije, tako prek intervjujev, kot tudi na delavnicah in javnih razpravah.

 

 

 

 

Slika 1: Vključevanje javnosti v proces priprave CPS

Projekt ni prinesel samo razmislek o bolje izkoriščeni prometni infrastrukturi, ampak je – s pomočjo konkretnih predlogov – vplival na izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev, od izboljšane mobilnosti in lažjega dostopa do delovnih mest do privlačnejše javne podobe, ki bo pripomogla k povezanosti ljudi.

Triindvajset prestopnih točk za 48 milijonov evrov

Triindvajset prestopnih točk za 48 milijonov evrov

Sistem mreže parkirišč P+R “Parkiraj in se odpelji” v Ljubljanski regiji zajema 27 parkirišč P+R, od tega štiri v Ljubljani že delujejo (Dolgi most, Stožice, Studenec in Ježica).

Za vsako od novih prestopnih točk je OMEGA consult izdelala študijo, na podlagi se lahko občine potegujejo za sredstva EU in nadaljujejo s pridobivanjem gradbenih dovoljenj. Načrtovani končni cilj projekta je ureditev celovitega sistema parkiranja v zbirnih središčih P+R. Ta bodo del osebnega motoriziranega prometa zadržala na obrobju mesta in na širšem območju LUR, uporabniki bodo prestopili na avtobusni ali tirni promet in nemotorizirani promet (kolesarske steze in pešpoti). S tem se bo povečala pretočnost prometa v regiji, zmanjšalo obremenjevanje okolja in izboljšala kakovost življenja.

In finančni zalogaj projekta? Investicijska vrednost vseh 23 novih parkirišč (skupaj s tistimi, ki so že pridobila sredstva iz prejšnje finančne perspektive) je 48 milijonov evrov, pri čemer računajo, da bi okoli 33 milijonov dobili iz evropskih skladov, preostalo pa bi zaotovile občine. Da je projekt upravičen do sofinanciranja EU, morajo biti njegove neto koristi za družbo pozitivne. Z ekonomsko analizo in upoštevajoč oceno zunanjih stroškov (onesnaženje zraka, podnebne spremembe in hrup) smo izračunali, da ima projekt pozitivno neto vrednost v višini dobrih dveh milijonov evrov.

Pri tem je analiza tveganja pokazala petodstotno verjetnost, da bo ekonomska neto vrednost negativna. Kritični spremenljivki sta sprememba investicijskih stroškov in sprememba prihodkov. Navajamo tudi štiri »ozka grla« projekta: daljše obdobje gradnje zaradi dolgotrajnosti pridobivanja dovoljenj, iskanje finančnih virov (občinski proračuni ne dopuščajo stoodstotnega financiranja, zato je za izvedbo nujno sofinanciranje skladov EU ali drugih virov), doseganje zasedenosti parkirišč (manjša zasedenost pomeni dodatno finančno breme za občine) in nedorečenost glede prihodnjega upravljanja sistema in vloge posameznih deležnikov v projektu.

V OMEGA consult smo proučili tri modele upravljanja, za najboljše se je izkazalo skupno javno podjetje (proučili smo še možnost, da vsaka občina upravlja svoj P+R, in skupno zasebno podjetje). Pred samo izgradnjo P+R središč, bi že moral biti izbran model upravljanja in tudi določen upravljavec sistema zbirnih središč P+R.

Vir novice: https://www.delo.si/novice/ljubljana/triindvajset-prestopnih-tock-za-48-milijonov-evrov.html

12. slovenski kongres o cestah in prometu v Portorožu

Predstavniki OMEGE consult smo se udeležili 12. Slovenskega kongresa o cestah in prometu, ki je potekal 22. in 23. aprila 2015 v Portorožu.

Na kongresu smo predstavili oz. prispevali 3 referate in sicer na naslednjih področjih:

  • Financiranja, ohranjanja in razvoja prometne infrastrukture, kjer smo izpostavili dva ključna problema na področju cestne infrastructure.

Prvič, novi zmogljivi avtocestni sistem še ni v celoti dokončan, saj so predvidena še nova investicijska vlaganja, pri čemer tekoči prilivi iz cestnin v tem trenutku ne zadoščajo za pokrivanje tekočih stroškov vzdrževanja in obveznosti za vračilo kreditov.

Po drugi strani je prišlo na glavnih in regionalnih (G in R) cestah (6.000 km) v zadnjih letih do pospešenega propadanja zaradi premajhnih tekočih vlaganj vzdrževanje in obnovo cest. S tem je nastal t.i. notranji dolg do te infrastrukture. Ocenjeno je, da je v naslednjih letih potrebno vložiti cca 1.700 mio evrov, da bi se stanje naših G in R cest normaliziralo. Poleg tega je potrebno zagotoviti tudi sredstva za redno vzdrževanje. Temeljni vir za tovrstno infrastrukturo predstavlja letna dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu.

  • Metodologije in modela za določitev poti prevoza nevarnih snovi v cestnem prometu

Prevoz nevarnih snovi po cestni infrastrukturi predstavlja tveganje za celotno družbo. Nesreče pri prevozu bi lahko prizadele prebivalstvo neposredno, saj koridorji potekajo tudi skozi  gosto poseljena področja ali posredno z onesnaženjem območij, ki so pomembna za vire pitne vode oziroma drugih območij z občutljivimi ekosistemi. Obravnavanje tveganja, ki ga povzroča transport nevarnih snovi zahteva poznavanje osnovnih elementov tveganja in z njim povezanih pojmov kot so nevarnost, obvladovanje nevarnosti, zmanjšanje tveganja in ravnanje s tveganjem.

  • Nevarnih mest na državnem cestnem omrežju

Cestni pododseki ali križišča z visoko stopnjo prometnih nesreč na državnem cestnem omrežju so lokacije z nadpovprečnim številom prometnih nesreč v triletnem časovnem obdobju glede na primerljive odseke podobnih cest. Določeni so na podlagi analiz podatkov o prometnih nesrečah in terenskega ogleda. Odprava takih lokacij je eden od pomembnih dejavnikov za izboljšanje prometne varnosti. Lokacije, kjer prihaja do zgostitev prometnih nesreč se določajo po metodologiji, ki je bila razvita na osnovi razpoložljivih vhodnih podatkov (štetje prometa, cestno omrežje (BCP) in prometne nesreče) in na podlagi priporočil Evropske unije za vzpostavitev sistema za upravljanje z nevarnimi mesti. Metodologija se je z leti že večkrat dopolnjevala z namenom pridobitve optimalnih rezultatov, glede na razpoložljive vhodne podatke.

 

Izdelali smo informacijski portal javnega potniškega prometa IJPP

Za Ministrstvo za infrastrukturo, ki izvaja projekt integriranega javnega potniškega prometa (IJPP), smo izdelali Informacijski portal javnega potniškega prometa IJPP. Ta portal zagotavlja potnikom na enem mestu informacije in podatke o vseh medkrajevnih linijskih avtobusnih in železniških prevozih, in sicer:

– načrtovanje poti z javnim potniškim prometom od vrat do vrat,
– pregled in tiskanje relacijskih ter postajnih voznih redov (splošni ali za določen dan),
– pregled linij, postaj in postajališč,
– pregled obvestil in novic za vse vrste javnega prometa.

Google tvori v sodelovanju s posameznimi upravljavci javnega potniškega prometa (ki zagotavljajo in vzdržujejo podatke) svetovno mrežo javnega potniškega prometa. Informacijski portal javnega potniškega prometa IJPP vključuje sistem Google Transit, za katerega smo v OMEGA consult izdelali in pripravili podatke. Slovenski uporabniki Informacijskega portala lahko zato načrtujejo potovanje z javnim prometom tudi v drugih državah, ki so vključene v Google. Slovenskim uporabnikom so poleg vseh funkcionalnosti Informacijskega portala na voljo tudi funkcionalnosti Google Transit. Vse informacije portala IJPP so v slovenskem in angleškem jeziku.

Načrtovanje poti s slovenskim javnim prometom je omogočeno tudi na svetovno najbolj obiskani spletni strani, Google. Google na spletni strani »Zemljevidi« poleg informacij za voznike zagotavlja tudi informacije o možnosti uporabe javnega potniškega prometa. Slovenija sodi med redke države, ki za Google zagotavlja podatke na nacionalni ravni.

Oba portala, IJPP in Google, temeljita na dveh informacijskih orodjih Enotni daljinar in Nacionalni vozni red, razvitih v OMEGA consult.

Informacijski portal (vključno s podatki za Google), Enotni daljinar in Nacionalno vozni red smo vzdrževali do avgusta 2017.