Raziskovalne naloge

V registru raziskovalcev, ki ga vodi Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), je družba OMEGAconsult, d.o.o. zavedena pod št. ARRS 1332. Trenutno zaposlujemo 6 raziskovalcev.

V okviru raziskovalne enote izdelujemo raziskovalne naloge s področja prometne infrastrukture, načrtovanja mestnega prometa, informatike in informacijskih sistemov, komunikacij in tehnik vodenja, transportne tehnologije ter ekonomskega planiranja.

V zadnjih 5 letih smo izdelali razvojno raziskovalne naloge na številnih področjih.

RAZVOJNI DOKUMENTI

Pri teh nalogah smo izdelali analize izvedljivosti ukrepov za razvoj železniškega prometa, študije cestnih povezav in drugih ukrepov, zasnovali smo informacijski sistem za potrebe izvajanja Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb in podali usmeritve razvoja žičniške dejavnosti. Izdelali smo Integralni načrt razvojne infrastrukture, ki je bil podlaga za OP ROPI 2007 – 2013. Za naročnika Ministrstvo za promet smo v letu 2010 izdelali Nacionalni program razvoja in vzdrževanja državnih cest za vse ceste v upravljanju Direkcije RS za ceste, v letu 2011 pa Nacionalni program razvoja in vzdrževanja glavnih prometnih smeri skladno s Strategijo prostrorskega razvoja Slovenije. Poleg naštetega je bil v 2017 izdelan šest letni drsni plan DRSI.

PROMETNA VARNOST

V sklopu razvojnih nalog smo razvili metodologijo za določitev nevarnih mest na državnem cestnem omrežju, izdelali prometno varnostno analizo posameznih »črnih točk« ter pripravili predloge ureditve cestnih odsekov. Pripravili smo tudi metodologijo spremljanja “Kazalnika učinkovitosti prometne varnosti – Hitrosti na državnih cestah”. Pri svojem delu pa nismo omejeni z državno mejo, zato je naša raziskovalna organizacija sodelovala tudi pri primerjalni študiji o varnosti v cestnem prometu za 9 evropskih držav.

PROMET, MOBILNOST, OKOLJE IN PROSTOR

Naraščanje prometa, vedno večje zahteve po mobilnosti, skrb za okolje in razvojne potrebe v prostoru zahtevajo nove pristope in nove strategije pri planiranju infrastrukture in logistike prometa.

V sklopu razvojnih nalog smo proučili obstoječe stanje in prihodnje potrebe ter pripravili strokovne podlage za celovito urejanje javnega prometa v Ljubljanski urbani regiji, izdelali strategijo izgradnje žičniških sistemov ter podali prostorsko okoljske, prometno logistične ter ekonomske usmeritve za umeščanje in razvoj intermodalnega prometno logističnega terminala v Pivki. Pripravili smo strokovne podlage za umeščanje projektov Posavske gospodarske platforme (PGP) v prostor, v okviru ciljnega raziskovalnega programa “Konkurenčnost Slovenije 2006 – 2013”: Možnosti implementacije ukrepov prometne politike glede na gospodarsko strukturo Slovenije in značilnosti blagovnih tokov pa smo vključili v analizo gospodarske strukture in tovornega prometa v Sloveniji vključno s tranzitnim tovornim prometom.

Za zmanjšanje obremenitve okolja z negativnimi vplivi težkih tovornih vozil na cestah skozi naselja smo izdelali oceno odliva in posledično povečanja hrupa in emisij zaradi odliva težkih tovornih vozil (tTOV) z državnih cest z boljšimi tehničnimi elementi na vzporedne državne ceste. Z upoštevanjem veljavne zakonodaje, ki pod določenimi pogoji omogoča omejitev prometa na cestnem odseku za tranzitna težka tovorna vozila, smo v naši organizaciji razvili metodologijo za oceno obstoječih negativnih vplivov prometa in primerjavo le-teh z negativnimi vplivi, ki bi v okolju ostali po omejitvi tranzitnih tTOV. Na podlagi rezultatov so bile predlagane omejitve tranzitnih tTOV na odsekih glavnih in regionalnih cest v Sloveniji.

Promet na cestah pa nima vpliva samo na okolico, temveč tudi na samo cestno konstrukcijo. Pospešena gradnja avtocest v Sloveniji je povzročila lokalno in časovno omejeno močno povečanje prometa težkih tovornih vozil, s tem pa tudi znatno večjo obremenitev na tistih odsekih obstoječih cest, po katerih se je gradbiščni promet odvijal. Posledica so bile še dodatne poškodbe na obstoječih cestah, ki za tako dodatno obremenitev niso bile konstruirane. Posledično se je v sklopu raziskovalne naloge razvila metodologija, po kateri se določijo potrebni sanacijski ukrepi na prekomerno obremenjeni cesti in razdelitev stroškov med upravljavca državne ceste in povzročitelja take prekomerne obremenitve. Sedaj se ta metodologija uporablja tako pri izračunu posledic povečanih prometnih obremenitev zaradi gradbiščnega prometa ob gradnji avtocest kot pri povečanih prometnih obremenitvah zaradi gradnje drugih večjih infrastrukturnih objektov.

ZAKONODAJA IN PREDPISI

Spremembe predpisov, spremembe tehničnih normativov, spremenjeni standardi za novogradnje, usklajevanje z EU, sodobnejša mehanizacija in tehnologija za izvajanje del ter tudi spremenjene zahteve ljudi po vedno večjem udobju življenja, zahtevajo občasno preveritev in spremembe tudi v že oblikovanih predpisih in normativih. Izdelali smo preveritev in posodobili normative za izvajanje rednega vzdrževanja cest in objektov ter pripravili strokovne podlage za izvajanje nalog upravljanja, varstva in vzdrževanja državnih cest ob izdelanem družbeno – ekonomskem vrednotenju strokovnih podlag. Sodelovali smo pri pripravi Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb, Zakona o cestah, Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest ter Pravilnika o metodologiji za določitev potrebnih ukrepov in delitev stroškov zaradi prekomerne prometne obremenitve javnih cest s tovornimi vozili.

RAZVOJ INFORMACIJSKIH SISTEMOV IN PROGRAMSKE OPREME

V sklopu razvojno raziskovalnih nalog smo razvili programski orodji OPCOST in sistem VIPOS. OPCOST je orodje za vrednotenje naložb v cestno infrastrukturo na podlagi koristi uporabnikov, ki so posledica naložbe, VIPOS pa je orodje za zbiranje in obdelavo podatkov o cestni infrastrukturi. Za naše naročnike smo izdelali še druga informacijska orodja, o katerih si lahko več preberete v zavihku PRODUKTI.

RAZVOJ METODOLOGIJ

Marsikatera stvar v življenju se nam zdi sama po sebi umevna, kot dano dejstvo, kot inventar v prostoru in redko kdaj se vprašamo, zakaj je neka stvar prav tam in zakaj je prav taka, kot je. Kako in zakaj se običajno vprašamo šele takrat, ko moramo nekaj narediti, postaviti v prostor ali izračunati. V takih primerih iščemo predpise, metodologije, smernice, kriterije, ki morda že obstajajo, morda pa jih je potrebno še izdelati. Zato smo v tem sklopu raziskovalnih nalog v zadnjem obdobju izdelali:

 • metodologijo za določitev postopka preveritve črnih točk na cestah,
 • metodologijo za določitev nevarnih mest na državnem cestnem omrežju,
 • metodološke dopolnitve pri obravnavi javno zasebnega partnerstva ob izdelavi investicijske dokumentacije na področju državnih cest,
 • metodologijo za določitev potrebnih ukrepov in delitev stroškov zaradi povečanega obsega gradbiščnih tovornih vozil na državnih cestah, na podlagi katere je bil v januarju 2012 sprejet pravilnik,
 • postavili kriterije za določitev razdalj med priključki na avtocestah,
 • metodologijo za določitev sorazmernih deležev, potrebnih ukrepov in delitev stroškov med upravljavci javnih cest in upravljavci vodotokov,
 • metodologija vrednotenja variant pri investicijah v cestno infrastrukturo v okviru izdelave študije variant / predinvesticijske zasnove,
 • metodologija opredelitve obsega sofinanciranja obvoznic naselij,
 • metode prognoze prometa in vrednotenja upravičenosti investicijskih projektov ter njihov vpliv na oceno upravičenosti,
 • sistem vrednotenja družbenoekonomskih stroškov prometnih nesreč na cestah,
 • sistem vrednotenja časovnih stroškov uporabnikov cest

Investicijska dokumentacija

V Sloveniji smo bili med prvimi, ki smo pričeli z izdelavo investicijske dokumentacije. Po 30 letih našega dela lahko trdimo, da smo med najbolj izkušenimi izdelovalci, kar nam potrjujejo tudi naši zadovoljni naročniki. Kot izkušnje danes lahko navedemo:

 • bogate izkušnje izdelovanja investicijske dokumentacije za različne naročnike in različne vrste investicij,
 • sodelovanje pri razvoju metodologij za vrednotenje investicij v javno infrastrukturo,
 • izdelavo računalniškega programa OPCOST za podporo vrednotenja investicijskih projektov, ki je s strani države Slovenije predpisano orodje za izračun ekonomske smotrnosti investicij v cestno infrastrukturo.

Izdelava dokumentacije za investicijo je kompleksen postopek, ki poteka na štirih ravneh:

 • izvedba študij in raziskav, ki predstavljajo osnovo za utemeljitev investicije in za izdelavo investicijske, projektne in prostorske dokumentacije,
 • pridobivanje investicijske dokumentacije,
 • pridobivanje projektne dokumentacije,
 • pridobivanje prostorske dokumentacije in dovoljenj.

Za investitorje izdelujemo vse vrste investicijske dokumentacije:

 • dokument identifikacije investicijskega  projekta (DI-IP),
 • predinvesticijsko zasnovo (PIZ),
 • investicijsko zasnovo (IZ),
 • investicijski program (INV-P),
 • študijo izvedbe (ŠI),
 • poročilo o izvajanju (PI),
 • poročilo o spremljanju rezultatov in učinkov (PSRU).

Informatika

Ena pomembnejših dejavnosti družbe OMEGAconsult je tudi integriranje sistemov v produkte in razvoj informacijskih sistemov. Takšna dva produkta sta e-Cestninjenje in VIPOS, o čemer si lahko več preberete na strani PRODUKTI.

OMEGA consult je razvila oz. še razvija ali vzdržuje naslednje informacijske sisteme:

 • programska oprema za spremljanje skladnosti vozil – homologacij;
 • informacijski sistem za evidenco tahografov in vozil ADR;
 • informacijski sistem za evidenco tlačnih posod;
 • sistem spremljanja investicijskih projektov na državnih cestah v Sloveniji;
 • del inf. sistema e-Šport, in sicer aplikacijo Šport mladih;
 • zasnova INFO sistema nove urgence UKC Ljubljana ter
 • portala za obveščanje potnikov v javnem prometu za področje Ljubljanske urbane regije – LUR in glavnega mesta Podgorica v Črni gori.

Nadalje med pomembne izdelane rešitve v družbi OMEGA consult štejemo informacijski sistem za obveščanje potnikov v javnem prometu na nivoju R Slovenije, ki vključuje vse modalitete javnega prometa. Portal podpirata sistema eDaljinar za vodenje infrastrukture javnega prometa in Nacionalni vozni red. Sistemi se povezujejo z Google Transit in omogočajo načrtovanje poti od vrat do vrat z javnim prometom na območju Slovenije in EU.

Poleg tega smo v družbi OMEGA consult izdelali vrsto sistemov, ki temeljijo na prostorsko opredeljenih podatkih in GIS sistemih.

Delo podjetja na informacijskem področju lahko razdelimo na dva dela: integracija sistemov in razvoj informacijskih sistemov.

INTEGRACIJA SISTEMOV

V sklopu integracije sistemov raziskujemo napredne tehnologije, ki se pojavljajo v svetu. Iščemo sinergijske učinke med temi sistemi, možnosti povezovanja in prenosa informacij med njimi.

Temelj razmislekom predstavlja obvladovanje procesov, ki jih modeliramo z modernimi orodji in ob sodelovanju z naročniki sistemov. Za podkrepitev rezultatov se pripravijo razne statistične analize.

Z mislijo na naročnika iščemo izvedljive in finančno vzdržne rešitve. Podlaga temu je vrednotenje integriranih sistemov, ki izhaja iz podrobne analize in ocene stroškov postavitve in ocene koristi integriranih sistemov.

RAZVOJ INFORMACIJSKIH SISTEMOV

Pri razvoju informacijskih sistemov sledimo trendom razvoja tega področja. Uporabljamo najnovejša razvojna orodja in orodja za modeliranje procesov. Rezultati se kažejo v izdelkih z uporabljeno trinivojsko arhitekturo in spletnimi rešitvami. Naše vodilo je vedno sistematični, metodološki pristop, tako da sta zasnova in razvoj sistema postavljena na metodološko pravilne temelje.

Drugi ključni element razvoja je vsebinska popolnost sistema. To zagotavljamo s podlago v zakonskih izhodiščih in standardih.

Sistem zaživi, ko je integriran v naročnikovo okolje. Zato nam je vodilo stalno sodelovanje z naročnikom. Pri tem se trudimo zagotoviti povezanost s prakso naročnika in upoštevati želje in zahteve, ki se pojavijo v času razvoja. Sisteme po uvedbi tudi redno vzdržujemo.

Naše podjetje je partner podjetja ORACLE, poleg tega pa ima vrsto licenc za delo z razvojnimi orodji.

 

 

 

Varnost

Na področju varnosti se osredotočamo na rešitve za izboljšanje prometne varnosti z vidika izboljšanja cestne infrastrukture. Izdelujemo analize prometne varnosti na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju.

Analize so osnovane na podlagi kazalnikov prometne varnosti, ob uporabi statističnih metod in lastnih programskih ter GIS orodij.

DOLOČITEV MEST Z VISOKO STOPNJO PROMETNIH NESREČ (MVSPN) NA CESTNEM OMREŽJU

Na letnem nivoju se določajo mesta z visoko stopnjo prometnih nesreč – MVSPN na državnih cestah v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) ter periodično na cestah v upravljanju Družbe za avtoceste RS (DARS).

Mesta z VSPN se določajo po metodologiji, ki je bila razvita na osnovi razpoložljivih vhodnih podatkov (štetje prometa, cestno omrežje (BCP) in prometne nesreče) in na podlagi priporočil Evropske unije za vzpostavitev sistema za upravljanje z nevarnimi mesti. Ločeno se določajo nevarni cestni pododseki in križišča. Metodologija se je z leti že večkrat dopolnjevala z namenom pridobitve optimalnih rezultatov glede na razpoložljive vhodne podatke.

Lokacije zgostitev prometnih nesreč v nadaljevanju preverimo s terenskim ogledom. Terenski ogled vključuje ogled prometne ureditve in poteka ceste na lokaciji (pododseku ali križišču) ter sestanek s predstavnikom lokalne policijske postaje. Pripravi se slikovno in video gradivo, ki služi za nadaljnje analize.

Po opravljeni analizi se za posamezno lokacijo predlagajo ukrepi za izboljšanje prometne varnosti. Ukrepi so lahko kratkoročni (oziroma nizkocenovni, saj so lahko učinkoviti za dalj časa ne glede na stroške izvedbe) ali dolgoročni. Če so za izboljšanje stanja potrebne dodatne analize, se izdelajo posebne študije:

MVSPN 2014-2016

Preberite več o projektu MVSPN 2014-2016
V obdobju 2014–2016 je bilo (v dveh korakih) evidentiranih 110 mest z VSPN, od tega 26 drsečih odsekov in 84 območij križišč. Sestanek s predstavniki policije je bil opravljen na 24 policijskih postajah. Skupno je bilo podrobno preverjenih 32 MVSPN. Na nekaterih policijskih postajah nesreče podrobno niso bile preverjene, posredovano je bilo splošno mnenje o evidentirani lokaciji. Pri vseh lokacijah so predlagani ukrepi za izboljšanje stanja (pri nekaterih dodatni že izvedenim, pri nekaterih iz preventive, pri nekaterih pa zgolj zaradi neurejene cestne infrastrukture). Podrobneje so bila analizirana tudi preostala MVSPN, za katera ni bil izveden podroben terenski ogled s pogovorom na policijski postaji. To so večinoma ponavljajoča MVSPN, ki so bila v preteklosti že podrobno obravnavana, nekatere imajo že izdelano študijo idejnih rešitev. Ta mesta so bila analizirana z namenom, da upravljavec cest (Direkcija RS za infrastrukturo) dobi vpogled katera mesta iz preteklosti se še vedno pojavljajo kot MVSPN. V okviru naloge je bilo ugotovljeno, da se je v letih 2016 in 2017 celovita pristopilo k izvajanju ukrepov za izboljšanje prometne varnosti. Pri veliki večini MVSPN so bili izvedeni ukrepi za izboljšanje prometne varnosti. Številni ukrepi bodo še izvedeni v letu 2018. Ocenjujemo, da bo velika večina MVSPN v naslednjih letih ugasnila (zaradi triletnega obdobja obravnave je lahko posamezno MVSPN na seznamu tudi še dve leti po izvedenem ukrepu). V obdobju 2014–2016 je bilo (v dveh korakih) evidentiranih 110 mest z VSPN, od tega 26 drsečih odsekov in 84 območij križišč. Sestanek s predstavniki policije je bil opravljen na 24 policijskih postajah. Skupno je bilo podrobno preverjenih 32 MVSPN. Na nekaterih policijskih postajah nesreče podrobno niso bile preverjene, posredovano je bilo splošno mnenje o evidentirani lokaciji. Pri vseh lokacijah so predlagani ukrepi za izboljšanje stanja (pri nekaterih dodatni že izvedenim, pri nekaterih iz preventive, pri nekaterih pa zgolj zaradi neurejene cestne infrastrukture).

Izhodiščni nabor MVSPN na državnem cestnem omrežju za obdobje 2014–2016 – 1. korak (52 MVSPN)

Izhodiščni nabor MVSPN na državnem cestnem omrežju za obdobje 2014–2016 – 2. korak (58 MVSPN)

APLIKACIJA »ANALIZA PROMETNE VARNOSTI«

Na letnem nivoju se izdeluje aplikacija »Analiza prometne varnosti«, ki uporabnikom omogoča izdelavo poročil z analizo prometne varnosti za izbrani odsek ali občino ter pregled po odsekih glede na vzrok nesreče na podlagi podatkov o prometnih nesrečah za obdobje 2004-2016 v PDF obliki. Uporabnik lahko v vnosnem oknu izbere odsek, začetno in končno stacionažo, občino, obdobje analize ter vzrok nesreče.

Stanje prometne varnosti je na izbranem odseku, občini ali vzroku nesreče prikazano na različne načine, in sicer kot:

 • število prometnih nesreč in posledice nesreč združene po letih;
 • stroški prometnih nesreč po letih (nivo 2016);
 • razvoj prometnih nesreč od leta 2004 dalje;
 • število prometnih nesreč in posledice nesreč združene po stacionažah;
 • število prometnih nesreč po odsekih;
 • število in vrste udeleženih vozil po stacionažah;
 • število prometnih nesreč po tipu in vzroku;
 • število prometnih nesreč po površini in stanju vozišča v času prometne nesreče;
 • število prometnih nesreč po stanju prometa in stanju vremena v času prometne nesreče;
 • število prometnih nesreč glede na urni interval dneva;
 • število udeležencev prometnih nesreč po vrsti;
 • število udeleženih vozil po vrsti.

 

 

 

Okolje

V skrbi za sonaraven razvoj se ukvarjamo tudi s področjem okolja. Tako  pri ugotavljanju smotrnosti izvedbe raznih investicijskih projektov izvajamo spremljanje in meritve okoljskih dejavnikov na lokalnem in nacionalnem nivoju.

Pri tem se opiramo na evropske usmeritve, slovensko okoljsko zakonodajo in ustrezno programsko opremo za merjenje in ocenjevanje okoljskih vplivov.

MODELIRANJE EMISIJ HRUPA IN POLUTANTOV

prva

Prevladujoč vir hrupa v širšem naravnem in urbanem okolju predstavlja hrup zaradi cestne, železniške in letalske infrastrukture ter hrup iz industrijskih objektov.

 

Okoljska zakonodaja določa dovoljene mejne in kritične ravni hrupa v okolju, merilo za obremenitev okolja s hrupom pa so vrednosti kazalcev hrupa, izražene v dB(A). Hrup, ki se generira zaradi prometne infrastukture ali delovanja industrijskega objekta, modeliramo s programom SOUNDPLAN, ki na podlagi 3-D modela terena in objektov v prostoru opazovanega območja izdela t.i. karte obremenitev s hrupom za posamezne dele dneva.

MODELIRANJE EMISIJ HRUPA CESTNEGA IN ŽELEZNIŠKEGA PROMETA TER INDUSTRIJSKIH OBJEKTOV

123gif
Postopek optimizacije protihrupne ograje
tretja
Emisije hrupa cestnega prometa ob različnem tipu protihrupne ograje:
cetrta
Emisije hrupa železniškega prometa brez in s protihrupno ograjo:
peta
Emisije hrupa iz industrijskega objekta:

MODELIRANJE EMISIJ POLUTANTOV CESTNEGA PROMETA

sesta
Emisije polutantov CO2 in PM10 vzdolž prometnice:

EKSTERNI OKOLJSKI STROŠKI

V ocenjevanje ekonomske smotrnosti infrastrukturnih investicijskih projektov v skladu s smernicami EU v čim večji meri vključujemo tudi eksterne stroške prometa. Gre za oceno stroškov, ki jih promet povzroča družbi, velik del teh stroškov pa predstavljajo okoljski stroški. To so predvsem stroški hrupa ter stroški onesnaženja zraka z emisijami polutantov iz prometa (npr. NOx, HOS, SO2, PM2,5, PM10) in stroški emisij toplogrednih plinov (CO2, N2O, CH4).

 

Ekonomika prometa

VREDNOTENJE STROŠKOV IN KORISTI

Stroške udeležencev v prometu izračunavamo na podlagi napovedi prometa ali terenskih raziskav. Pri tem med drugim uporabljamo naslednja orodja:

 • OPCOST, razvila OMEGA consult d.o.o.;
 • TUBA, razvila University of East Anglia, Velika Britanija;
 • HDM 4, razvil Data Collection Ltd., Nova Zelandija.

Izračunani stroški vsebujejo tako stroške časa kot tudi porabe in obrabe za vse oblike osebnega in tovornega prometa.Na podlagi stroškov uporabnikov v analiziranem obdobju izračunavamo koristi uporabnikov ter učinkovitost posameznih projektov oziroma variant s prometnega vidika.

CELOVITA ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI (CBA ANALIZA)

Zaradi visokih stroškov izgradnje in okoljskih vplivov prometa se učinki vlaganj v prometno infrastrukturo  infrastrukture in izboljšanja prometne ponudbe ovrednotijo na dolgi rok. Ker imajo upravljavci cest oziroma investitorji na razpolago omejeno količino sredstev, se med možnimi projekti izbere tiste, katerih izvedba je najbolj nujna oziroma smotrna. Smotrnost izvedbe opredeljuje več kriterijev, ki zmanjšajo možnost napačne izbire. Eden izmed teh kriterijev je družbenoekonomska zaželenost investicije. Smotrnost investicije pa določa minimalni kriterij zaželenosti, ki ga družba glede na ostale prioritete opredeljuje v določenem obdobju.

Na področju analize stroškov in koristi izdelujemo:

 • izračune ekonomske smotrnosti projektov na podlagi koristi uporabnikov in stroškov investicije;
 • izračune kazalcev ekonomske smotrnosti in primerjave variant z vidika ekonomske smotrnosti;
 • vrednotenja posrednih koristi, kot so zmanjšanje obremenjenosti s hrupom, onesnaževanje, zmanjšanje prometnih nesreč ipd.;
 • celovite analize stroškov in koristi (CBA analize), ki zajemajo neposredne in posredne stroške in koristi, in so izdelane skladno s slovenskimi in evropskimi smernicami.

MULTIKRITERIJSKA ANALIZA (MCA ANALIZA)

Glede naekonomika_prometa_gif vsebino različnih posrednih učinkov investicij v prometno infrastrukturo postaja jasno, da je za oceno upravičenosti izvedbe teh investicij rezultate analize stroškov in koristi potrebno vključiti v širši metodološki okvir investicij, kjer so zajeti, opisani in tam, kjer je to smiselno, izmerjeni tudi tisti učinki investicij, katere je težko ali nemogoče denarno ovrednotiti. Uporabimo torej multikriterijsko analizo, v kateri zajamemo tako številčno kot opisno opredeljene učinke prometnih projektov, ki predstavljajo kriterije vrednotenja.

Multikriterijska analiza omogoča oceno projektov in njihovih variant glede na postavljene cilje, za katere morajo biti na razpolago merljivi in uteženi kriteriji. Rezultat kombinacije različnih finančnih, družbenoekonomskih in drugih meril je enotna ocena različnih ciljev projekta, na podlagi katere lahko razvrstimo predloge projektov oziroma variante posamičnega projekta.

GOSPODARJENJE S CESTAMI

gospodarjenje_s_cestami_1
Življenski krog ceste

 

Osnovna naloga upravljavcev cest je vzdrževanje in izboljšanje obstoječega cestnega omrežja z namenom zagotavljanja uporabnosti, učinkovitosti in varnosti prometa. S programom gospodarjenja s cestami se določijo vrstni red prednostnih nalog vzdrževanja in razvoja cest, viri sredstev za njihovo uresničitev ter dinamika in obseg uresničitve posameznih razvojnih nalog v planskem obdobju;

 

 

 

 

Gospodarjenje z vozišči – PMS (angl. Pavement ManaOcena preostale življenjske dobe – PZD na izbranih odsekih, OMEGA consult, 2009.gement System) pomeni učinkovito in smotrno vodenje vseh tistih aktivnosti, ki prispevajo k ohranjanju vozišč v stanju, sprejemljivem za udeležence v prometu in ob najmanjših skupnih stroških. Te aktivnosti vključujejo planiranje, dimenzioniranje, gradnjo in vzdrževanje cest ter spremljanje stanja in učinkov vlaganj.

 

 

 

 

 

 

Ocena preostale življenjske dobe – PZD na izbranih odsekih, OMEGA consult, 2009.

V planu gospodarjenja vam podamo:

 • nabor potrebnih ukrepov na cestni mreži za sanacijo obstoječih neustreznosti,
 • prednostni vrstni red ukrepov, izdelan na podlagi analize stanja, uporabljenih metodoloških osnov ter predhodno izdelanega tehničnega nabora projektov po posameznih tipih ukrepov,
 • družbenoekonomsko vrednotenje in razvrščanje oblikovanih projektov po multikriterijski analizi, ki sledi predlaganim metodološkim osnovam,
 • potrebna sredstva,
 • model dinamike in
 • pričakovane učinke vlaganj.

Simulacija izvedbe programa za izbran koncept financiranja

Simulacija izvedbe programa za izbran koncept financiranja

Prikaz strukture vlaganj skozi plansko obdobje

Prikaz strukture vlaganj skozi plansko obdobje

Analiza potrebnih sredstev za posamezne vrste ukrepov

Analiza potrebnih sredstev za posamezne vrste ukrepov

Prostorska predstavitev programa

Prostorska predstavitev programa

Promet

Prometno planiranje je ena izmed naših osnovnih dejavnosti. Osnova za kvalitetno planiranje pa so prometne študije, ki praviloma bazirajo na prometnem modeliranju prometa.

Prometno modeliranje prometa izvajamo tako na makroskopskem kot tudi na mezoskopskem nivoju, za podrobne prikaze pa izdelujemo mikroskopske simulacije odvijanja prometa.

PROMETNO MODELIRANJE IN SIMULIRANJE PROMETA

MODELIRANJE PROMETA NA MAKROSKOPSKEM (STRATEŠKEM) NIVOJU

 • praviloma se izdelujejo na velikih območjih (npr. država, regije) in so običajno 4-stopenjski;
 • omogočajo vizualizacijo tokov vozil oz. oseb na prometnem omrežju ter njihova hitrost in zgoščenost na urni ali dnevni ravni.

 

prometno-01

MODELIRANJE PROMETA NA MEZOSKOPSKEM NIVOJU

 • uporabljajo na urbanih območjih in so po natančnosti med makroskopskimi in mikroskopskimi modeli;
 • omogočajo vizualizacijo podrobnih poti in hitrosti vozil na omrežju, zamude in vrste v križiščih ter njihova dinamika.
  prometno-2

MIKROSKOPSKA SIMULACIJA

 • vizualna simulacija prometa in množica podatkov o učinkovosti omrežja, kot so hitrosti in potovalni časi, zamude, vrste in število ustavljanj v križiščih ter njihova dimanika;
 • omogoča najnatančnejše in najpodrobnejše analize prometa;
 • uporablja se tudi za simulacijo pešcev (gibanje peščev na peš conah in prehodih, vozliščih in postajah javnega potniškega prometa, stadionih, trgovskih centrih, raznih prireditvah in pri simulacijah izrednih dogodkov (evakuacija);
 • omogoča natančno določene fizične lastnosti prometnega omrežja, zaradi česar je mogoče vključiti vse elemente prometa.

prometno-3

PROMETNE ŠTUDIJE

 • analiziranje, planiranje, načrtovanje različnih tipov prometnih rešitev za cestni, železniški, kolesarski, peš in mirujoči promet.

 

prometno-4

DIMENZIONIRANJE KRIŽIŠČ

 • novogradnje: osnova za dimenzioniranje križišča je prometna študija z 20-letno napovedjo prometnih tokov, na podlagi katerih se določi optimalni tip križišča (nesemaforizirano, semaforizirano, krožišče, spiralno krožišče) in njegove dimenzije (število in širine pasov, število, širine in dolžine pasov za zavijalce, fazna struktura semaforjev);
 • rekonstrukcije križišč: izvede se na podlagi štetja prometa in praviloma 20-letne napovedi prometa. Za večje projekte se izdela prometna študija in na podlagi le-te optimalni tip križišča (nesemaforizirano, semaforizirano, krožišče, spiralno krožišče) in njegove dimenzije (število in širine pasov, število, širine in dolžine pasov za zavijalce, fazna struktura semaforjev);
 • uporabljamo  programsko opremo aaSIDRA Intersection, ki je svetovno priznan pri dimenzioniranju samostojnih križišč, in VISSIM, ki se uporablja za dimenzioniranje skupine križišč in simulacije prometnih tokov ter izračuna merodajnih kazalnikov uspešnosti.

 

prometno-5

TERENSKE RAZISKAVE IN MERITVE

Za potrebe študij in raziskav izvajamo:

 • štetje in sledenje prometa in anketiranja na cestah;
 • štetja in anketiranja po parkiriščih;
 • štetje, sledenje in anketiranja na javnih prometnih sredstvih;
 • anketiranje po gospodinjstvih in gospodarskih subjektih;
 • meritve potovalnih časov;
 • meritve potovalnih hitrosti in gostote prometa;
 • videoštetje.

Mobilnost

Dobra dostopnost do ključnih storitev s hkratnim zmanjšanjem negativnih učinkov motornega prometa na družbo in okolje je glavno vodilo pri načrtovanju prometnih ureditev. Rešitve za izboljšanje mobilnosti iščemo z načrtovanjem prometnega sistema, pri tem pa upoštevamo povezanost s prostorskimi ureditvami in družbeno-ekonomskimi dejavniki.

Izdelujemo celovite prometne ureditve urbanih okolij, ureditve prometa v regiji in tudi celovite rešitve medregijskih prometnih povezav. Na področju mobilnosti se ukvarjamo tudi z načrtovanjem poslovno-logističnih con in njihovim umeščanjem v prostor.

MEDREGIJSKE PROMETNE POVEZAVE

mobilnost-01Načrtovanje nove daljinske prometne infrastrukture prinaša razvojne možnosti celotnemu prostoru. Z upoštevanjem vseh dejavnikov (okoljski, demografski, ekonomski, prostorski in prometni dejavniki) poiščemo tak prometni koridor, ki bo ob odpiranju prostorskih in razvojnih možnosti predstavljal čim manjšo obremenitev naravnem okolju.

PROMETNE UREDITVE URBANIH OKOLIJ

mobilnost-02

Celovite prometne ureditve urbanih okolij vključujejo načrtovanje prometne mreže, načrtovanje mirujočega prometa in politike parkiranja, načrtovanje javnega potniškega prometa, nemotoriziranega peš in kolesarskega prometa ter prometno ureditev ožjega mestnega središča. Predlagane politike in ukrepi mestnih prometnih ureditev so tesno povezane z urbanističnimi načrti ureditev mest.

JAVNI POTNIŠKI PROMET

mobilnost-03Načrtujemo javni potniški promet za mestna območja in tudi na regijski ravni. Uvedba visokokakovostnega javnega potniškega prometa je ključen ukrep za izboljšanje kakovosti bivanja v urbanih središčih, ki so preobremenjena z osebnimi vozili dnevnih migrantov. Naše rešitve so celovite in vključujejo načrt linij, lokacije postajališč in P+R, organizacijsko strukturo za upravljanje ter tarifni in plačilni sistem.

 

Z integracijo različnih modalitet prevoza potnikov dosežemo vzpostavitev potniškega omrežja v skladu s potrebami potnikov. Multimodalni prestopni terminali s parkirišči "P+R" omogočajo hitro in enostavno prehajanje med različnimi modalitetami potovanj: avtomobil, avtobus, vlak, taksi, kolo ali peš. Sestavni del rešitev za vzpostavitev visokokakovostnega javnega potniškega prometa je tudi mreža intermodalnih vozlišč in "P+R" prestopnih točk.

POSLOVNE IN LOGISTIČNE CONE

Področja, ki so v prostorsko planski dokumentaciji opredeljena za opravljanje proizvodnih in logističnih dejavnosti, imajo velik razvojni potencial. Načrtovanje poslovnih in logističnih con z njihovo prometno in prostorsko umestitvijo za nas predstavlja sodelovanje pri razvoju konkurenčnosti lokalnega in nacionalnega poslovnega okolja.