Da bi vam olajšali uporabo naše spletne strani, uporabljamo piškotke (cookies). Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Sprejmi in nadaljuj

Več o piškotkih uporabljenih na tej strani...

 
Umetnost pravega nasveta
  English  
 
 
DomovPodjetjeNaša tržiščaProduktiReferenceČlanki in referatiPovezaveNovice ARTEMIS
 
 

RAZISKOVALNE NALOGE

V registru raziskovalcev, ki ga vodi Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), našo organizacijo najdete pod št. ARRS 1332. Trenutno zaposlujemo 6 raziskovalcev.

V okviru raziskovalne enore izdelujemo raziskovalne naloge s področja prometne infrastrukture, načrtovanja mestnega prometa, informatike in informacijskih sistemov, komunikacij in tehnik vodenja, transportne tehnologije ter ekonomskega planiranja.

Glede na to, da raziskovalna naloga običajno pomeni prve korake na novi poti, je potrebno proučiti vse obstoječe podatke, razmere, zakone in vplive ter predvideti posledice neke nove rešitve v prihodnosti. Pri svojem delu ne ostajamo znotraj državnih meja, zato pri vsaki zaupani raziskovalni nalogi preverimo tudi stanje razvoja, dognanj in tehnologije v svetovnem prostoru in jih poskušamo kot primere dobre prakse prenesti v domače okolje.  

V zadnjih 5 letih smo izdelali razvojno raziskovalne naloge na številnih področjih.

RAZVOJNI DOKUMENTI

Pri teh nalogah smo izdelali analize izvedljivosti ukrepov za razvoj železniškega prometa, študije cestnih povezav in drugih ukrepov, zasnovali smo informacijski sistem za potrebe izvajanja Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb in podali usmeritve razvoja žičniške dejavnosti. Izdelali smo Integralni načrt razvojne infrastrukture, ki je bil podlaga za OP ROPI 2007 – 2013. Za naročnika Ministrstvo za promet smo v letu 2010 izdelali Nacionalni program razvoja in vzdrževanja državnih cest za vse ceste v upravljanju Direkcije RS za ceste, v letu 2011 pa Nacionalni program razvoja in vzdrževanja glavnih prometnih smeri skladno s Strategijo prostrorskega razvoja Slovenije.

PROMETNA VARNOST

V sklopu razvojnih nalog smo razvili metodologijo za določitev nevarnih mest na državnem cestnem omrežju, izdelali prometno varnostno analizo posameznih »črnih točk« ter pripravili predloge ureditve cestnih odsekov. Pripravili smo tudi metodologijo spremljanja "Kazalnika učinkovitosti prometne varnosti - Hitrosti na državnih cestah". Pri svojem delu pa nismo omejeni z državno mejo, zato je naša raziskovalna organizacija sodelovala tudi pri primerjalni študiji o varnosti v cestnem prometu za 9 evropskih držav.

PROMET, MOBILNOST, OKOLJE IN PROSTOR

Naraščanje prometa, vedno večje zahteve po mobilnosti, skrb za okolje in razvojne potrebe v prostoru zahtevajo nove pristope in nove strategije pri planiranju infrastrukture in logistike prometa.   
V sklopu razvojnih nalog smo proučili obstoječe stanje in prihodnje potrebe ter pripravili strokovne podlage za celovito urejanje javnega prometa v Ljubljanski urbani regiji, izdelali strategijo izgradnje žičniških sistemov ter podali prostorsko okoljske, prometno logistične ter ekonomske usmeritve za umeščanje in razvoj intermodalnega prometno logističnega terminala v Pivki. Pripravili smo strokovne podlage za umeščanje projektov Posavske gospodarske platforme (PGP) v prostor, v okviru ciljnega raziskovalnega programa "Konkurenčnost Slovenije 2006 – 2013": Možnosti implementacije ukrepov prometne politike glede na gospodarsko strukturo Slovenije in značilnosti blagovnih tokov pa smo vključili v analizo gospodarske strukture in tovornega prometa v Sloveniji vključno s tranzitnim tovornim prometom.

Za zmanjšanje obremenitve okolja z negativnimi vplivi težkih tovornih vozil na cestah skozi naselja smo izdelali oceno odliva in posledično povečanja hrupa in emisij zaradi odliva težkih tovornih vozil (tTOV) z državnih cest z boljšimi tehničnimi elementi na vzporedne državne ceste. Z upoštevanjem veljavne zakonodaje, ki pod določenimi pogoji omogoča omejitev prometa na cestnem odseku za tranzitna težka tovorna vozila, smo v naši organizaciji razvili metodologijo za oceno obstoječih negativnih vplivov prometa in primerjavo le-teh z negativnimi vplivi, ki bi v okolju ostali po omejitvi tranzitnih tTOV. Na podlagi rezultatov so bile predlagane omejitve tranzitnih tTOV na odsekih glavnih in regionalnih cest v Sloveniji.

Promet na cestah pa nima vpliva samo na okolico, temveč tudi na samo cestno konstrukcijo. Pospešena gradnja avtocest v Sloveniji je povzročila lokalno in časovno omejeno močno povečanje prometa težkih tovornih vozil, s tem pa tudi znatno večjo obremenitev na tistih odsekih obstoječih cest, po katerih se je gradbiščni promet odvijal. Posledica so bile še dodatne poškodbe na obstoječih cestah, ki za tako dodatno obremenitev niso bile konstruirane. Posledično se je v sklopu raziskovalne naloge razvila metodologija, po kateri se določijo potrebni sanacijski ukrepi na prekomerno obremenjeni cesti in razdelitev stroškov med upravljavca državne ceste in povzročitelja take prekomerne obremenitve. Sedaj se ta metodologija uporablja tako pri izračunu posledic povečanih prometnih obremenitev zaradi gradbiščnega prometa ob gradnji avtocest kot pri povečanih prometnih obremenitvah zaradi gradnje drugih večjih infrastrukturnih objektov.

ZAKONODAJA IN PREDPISI

Spremembe predpisov, spremembe tehničnih normativov, spremenjeni standardi za novogradnje, usklajevanje z EU, sodobnejša mehanizacija in tehnologija za izvajanje del ter tudi spremenjene zahteve ljudi po vedno večjem udobju življenja, zahtevajo občasno preveritev in spremembe tudi v že oblikovanih predpisih in normativih. Izdelali smo preveritev in posodobili normative za izvajanje rednega vzdrževanja cest in objektov ter pripravili strokovne podlage za izvajanje nalog upravljanja, varstva in vzdrževanja državnih cest ob izdelanem družbeno – ekonomskem vrednotenju strokovnih podlag. Sodelovali smo pri pripravi Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb, Zakona o cestah, Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest ter Pravilnika o metodologiji za določitev potrebnih ukrepov in delitev stroškov zaradi prekomerne prometne obremenitve javnih cest s tovornimi vozili.

RAZVOJ INFORMACIJSKIH SISTEMOV IN PROGRAMSKE OPREME

V sklopu razvojno raziskovalnih nalog smo razvili programski orodji OPCOST n sistem VIPOS. OPCOST je orodje za vrednotenje  naložb v cestno infrastrukturo na podlagi koristi uporabnikov, ki so posledica naložbe, VIPOS pa je orodje za zbiranje in obdelavo podatkov o cestni infrastrukturi. Za naše naročnike smo izdelali še druga informacijska orodja, o katerih si lahko več preberete v zavihku PRODUKTI.

RAZVOJ METODOLOGIJ

Marsikatera stvar v življenju se nam zdi sama po sebi umevna, kot dano dejstvo, kot inventar v prostoru in redko kdaj se vprašamo, zakaj je neka stvar prav tam in zakaj je prav taka, kot je. Kako in zakaj se običajno vprašamo šele takrat, ko moramo nekaj narediti, postaviti v prostor ali izračunati. V takih primerih iščemo predpise, metodologije, smernice, kriterije, ki morda že obstajajo, morda pa jih je potrebno še izdelati. Zato smo v tem sklopu raziskovalnih nalog v zadnjem obdobju izdelali: 

 • metodologijo za določitev postopka preveritve črnih točk na cestah,
 • metodologijo za določitev nevarnih mest na državnem cestnem omrežju,
 • metodološke dopolnitve pri obravnavi javno zasebnega partnerstva ob izdelavi investicijske dokumentacije na področju državnih cest,
 • metodologijo za določitev potrebnih ukrepov in delitev stroškov zaradi povečanega obsega gradbiščnih tovornih vozil na državnih cestah, na podlagi katere je bil v januarju 2012 sprejet pravilnik,
 • postavili kriterije za določitev razdalj med priključki na avtocestah,
 • metodologijo za določitev sorazmernih deležev, potrebnih ukrepov in delitev stroškov med upravljavci javnih cest in upravljavci vodotokov,
 • Metodologija vrednotenja variant pri investicijah v cestno infrastrukturo v okviru izdelave študije variant / predinvesticijske zasnove,
 • Metodologija opredelitve obsega sofinanciranja obvoznic naselij,
 • Metode prognoze prometa in vrednotenja upravičenosti investicijskih projektov ter njihov vpliv na oceno upravičenosti,
 • Sistem vrednotenja družbenoekonomskih stroškov prometnih nesreč na cestah,
 • Sistem vrednotenja časovnih stroškov uporabnikov cest
 
 
 
NAŠA TRŽIŠČA
Mobilnost
Prometno planiranje
Ekonomika prometa
Investicijska dokumentacija
Vsa naša tržišča...
PRODUKTI
VIPOS
Centralni Register Vozil
Video Nadzor
Vremenske Postaje na Slovenskih Cestah
OPCOST
OBVEŠČAMO VAS