Da bi vam olajšali uporabo naše spletne strani, uporabljamo piškotke (cookies). Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Sprejmi in nadaljuj

Več o piškotkih uporabljenih na tej strani...

 
Umetnost pravega nasveta
  English  
 
 
DomovPodjetjeNaša tržiščaProduktiReferenceČlanki in referatiPovezaveNovice ARTEMIS
 
 

REFERENCE

Raziskave, študije, investicijske programe, projektiranje in prometno planiranje, razvoj in uvajanje najsodobnejše tehnologije predvsem na področju upravljanja s cestami in nadzora prometa OMEGA consult zaokrožuje v strateško in poslovno svetovanje ter ponudbo storitev tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni. Tako so bili v septembru 2006 in oktobru 2007 trije usposobljeni strokovnjaki iz podjetja recenzenti v Bruslju. Pod okriljem Evropske komisije so ocenjevali vloge za postopek zbiranja sredstev na področju vseevropskega prometnega omrežja TEN-T.

Podjetje je pridobilo tudi več priznanih sposobnosti za izvajanje storitev, med katerimi so pomembnejša:

 • registracija v osrednjem konzultantskem registru PHARE/TACIS (Central Consultancy Register) pod št. SLO-20826,
 • registracija v registru konzultantskih organizacij DACON, ki ga vzdržujeta Svetovna banka in Medameriška svetovna banka, pod št. 69115,
 • pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo je registrirana raziskovalna enota OMEGA consult, projektni management-RE, d.o.o. pod št. 240,
 • v Sloveniji smo člani ZISP – Združenja za svetovalni inženiring, IZS – Inženirske zbornice Slovenije in ustanovni člani Nacionalnega komiteja PIARC Slovenija.

Rezultati dolgoletnega uspešnega delovanja podjetja OMEGA consult so ovrednoteni tudi v referenčnih projektih.

 
Acer Novo mesto d.o.o.
2016  

Prometna študija (kapacitetna analiza in predlog najustreznejše oblike in dimenzije križišča ulice Ločna z Andrijaničevo cesto v Novem mestu) v sklopu projekta OPPN Tovarna zdravil Krka-1

 
BPI, d.o.o., Maribor
2012  

Prometna študija za PGD AC odseka Draženci – Gruškovje

 
DARS Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.
2016  

Analiza časovnih koristi za štiri AC odseke

2015  

Novelacija prometne študije hitre ceste na odseku Jagodje – Lucija in priključne ceste za Piran

2014  

Strokovne podlage za oceno učinka na varnost v prometu pri načrtovanju avtoceste Postojna / Divača – Jelšane

Investicijski program za izgradnjo AC odseka Draženci – MMP Gruškovje

Analiza podatkov o prometnih nesrečah za obdobje 2011 do 2013

2013  

Prometno ekonomski elaborat na odseku od Otiškega Vrha do MMP Holmec v okviru Študije variant za izgradnjo državne ceste – dodatni krog vrednotenja

2011  

Prometne nesreče na slovenskem avtocestnem omrežju in korelacija nesreč s cestnimi objekti in sistemi za obdobje 2007 - 2009

2010  

Investicijski program za izgradnjo odseka HC Jagodje - Lucija in priključne ceste za Piran

Dopolnitev prometne študije za območje državne ceste med mejo z Avstrijo in Slovenj Gradcem

Novelacija investicijskega programa za izgradnjo AC odseka MMP Gruškovje – meja z Republiko Hrvaško

2009  

Izdelava prometnih obremenitev za predlagano variantno rešitev in predinvesticijske zasnove za izgradnjo avtocestnega odseka Draženci – mednarodni mejni prehod Gruškovje

Predinvesticijska zasnova za izgradnjo AC odseka Draženci - MMP Gruškovje

2008  

Novelacija investicijskega programa za izgradnjo avtocestnih odsekov Pluska – Ponikve, Ponikve – Hrastje

Izdelava predinvesticijske zasnove za odsek hitre ceste Jagodje - Lucija

Prometna preveritev dodatne variante Jagodje 2 na hitri cesti Jagodje – Lucija

Predinvesticijska zasnova za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 Šentilj - Koper in mejo z Republiko Avstrijo

Investicijski program: smer Gorenjska: AC priključek Naklo

2007  

Kriteriji za določitev razdalj med priključki na avtocestah

Investicijski program: Avtocestni odsek Pluska - Ponikve

2006  

Izdelava prometnega in ekonomskega dela študije variant za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 Šentilj – Koper in mejo z Republiko Avstrijo

Izdelava študije upravičenosti za izgradnjo AC odseka Slivnica – Draženci za pripravo gradiva za pridobitev sredstev EIB

Osnove za pripravo študije upravičenosti za izgradnjo AC odseka Slivnica – Draženci za pripravo gradiva za pridobitev sredstev EIB – prometni del

2005  

Intervencijski dostopi na ceste v upravljanju DARS – študija

 
Direkcija RS za vodenje investicij v JŽI
2011  

Presoja vplivov na okolje - novelacija v sklopu študije Feasibility study for the implementation of GSM-R, ERTMS/ETCS system and remote control of fixed instalations for electric traction system on railway network in the Republic of Slovenia (Lot1)

 
DRSC Direkcija RS za ceste
2014  

Prometni model območja nove cestne povezave Krško – Brežice s prometnoekonomskim vrednotenjem

Analiza stanja državnih cest: R3-606/5703 Kanal - Lig - Mišček - Neblo zaradi prekomernih obremenitev državne ceste zaradi prevozov in deponiranja kamnitega materiala (Elaborat z oceno pričakovane škode in sanacijskimi ukrepi državne ceste)

Ocena odliva in ugotavljanje povečanja hrupa in emisij zaradi odliva težkih tovornih vozil z državnih cest z boljšimi tehničnimi elementi na vzporedne državne ceste:

- cestna povezava R3-715 Murska Sobota - Skakovci

- cestna povezava R2-413 Vodice - Moste

Poročilo o kritičnem stanju vozišč na državnih cestah v Sloveniji

Identifikacija počivališč ob državnih cestah in določitev razredov izhodiščnih cen za oddajo počivališč v najem za opravljanje spremljajočih dejavnosti

Analize varnosti cest (po metodologiji RSI):

- G2-111/0373 Ruda (Izola) – Valeta, od km 3,900 do km 6,800 ter od km 6,950 do km 8,200

- G1-11/1062 Koper – Dragonja, od km 1,050 do km 5,800 ter od km 6,400 do km 13,500

- R2-441/1298 Murska Sobota – Gederovci, od km 2,500 do km 7,750

Vrednotenje družbenoekonomskih stroškov prometnih nesreč na cestah (posodobitev)

Določitev mest z visoko stopnjo prometnih nesreč na državnem cestnem omrežju v Republiki Sloveniji za obdobje 2011–2013

2013  

Prometna analiza križišča na regionalni cesti R2-423/1282 Lesično – Podsreda v km 0,000

Določitev mest z visoko stopnjo prometnih nesreč na državnem cestnem omrežju v Republiki Sloveniji za obdobje 2010–2012

Ocena učinka na varnost v prometu (RSIA) »Obvoznica Vrhnika in novi avtocestni priključek« (strokovne podlage)

Ocena odliva in ugotavljanje povečanja hrupa in emisij zaradi preusmeritve težkih tovornih vozil na cestnih povezavah:

- MT Holmec–Dravograd zaradi prepovedi nočne vožnje težkih tovornih vozil v avstrijskem Labotu

- R1-234 Dramlje–Šentjur

- R3-644 Šentjakob–Domžale

- G1-6 Postojna–Jelšane

Ugotavljanje morebitne prekomerne obremenitve cestne povezave R2-434 Radlje–prelaz Radelj s težkimi tovornimi vozili

Analiza stanja lokalnih cest LC 200140, LC 702160 in LC 702060 obvoz zaradi poškodovanega mostu Jagoče na regionalni cesti R3-744/2346 Štore–Svetina–Laško (Elaborat z oceno škode na lokalnih cestah in sanacijskimi ukrepi)

Analiza stanja državnih cest R2-425/1267 Šoštanj–Pesje, R2-425/1419 Pesje–Velenje in G1-4/1260 Zg. Dolič–Velenje zaradi gradnje Bloka 6 TE Šoštanj (Elaborat z oceno škode na javnih cestah in sanacijskimi ukrepi)

Analize varnosti cest (po metodologiji RSI):

- G2-103/1009 Plave - Solkan, od km 1,744 do km 6,509

- R1-209/1088 Lesce - Bled, od km 0,000 do km 3,604

- R1-211/0212 Jeprca - LJ (Šentvid), od km 0,000 do km 8,814

- G2-108/1183 Litija - Zagorje, od km 0,000 do km 6,863

- G1-4/1261 Velenje - Črnova, od km 0,000 do km 7,427

- R1-210/1109 Kranj - Škofja Loka, od km 0,000 do km 7,744

- R2-447/0367 Žalec - Šempeter, od km 0,000 do km 5,807

- G1-4/1262 Črnova - Arja vas, od km 0,000 do km 7,013

CBA analize za Poljansko obvoznico Škofje Loke

Predinvesticijska zasnova za zahodno obvoznico Kidričevo

Predinvesticijska zasnova za gradnjo ceste G2-108 Hrastnik-Zidani Most in deviacijo glavne ceste G1-5 Rimske Toplice-Zidani Most-Radeče

Prometna in ekonomska analiza etap izgradnje Tretje razvojne osi - jug: I. etapa (AC pri NM – Maline) po idejnem načrtu za DPN iz l. 2012

Predštudija upravičenosti severne obvoznice Žužemberk – dodatna varianta

2012  

Tretja razvojna os, južni del: Novo mesto – Vinica, Dopolnitev naloge Določitev faznosti in etapnosti na osnovi prometne in CBA analize.

Tretja razvojna os, južni del: Novo mesto - Vinica, določitev faznosti in etapnosti na osnovi prometne in CBA analize

Določitev mest z visoko stopnjo prometnih nesreč na državnem cestnem omrežju v Republiki Sloveniji v obdobju 2009-2011

Investicijski program za ureditev regionalne ceste R3-688, odsek 1233 Poljčane - Majšperk, od km 14,400 do km 15,680 skozi Lešje

Investicijski program za rekonstrukcijo mostu čez Dravo v Vuhredu (MB0242) na cesti R3-704/1353 Radlje - Ribnica od km 1,800 do km 2,043

Analiza stanja državnih cest R2-454/1400 in R3-710/1292 zaradi izgradnje visokovodnih nasipov na območju Dogoš in Dupleka (Elaborat ukrepov in delitve stroškov sanacije pred začetkom gradnje)

Analiza stanja državnih cest R2-409/0311 in R2-409/0471 zaradi gradnje predora Markovec (Elaborat z oceno pričakovane škode na javni cesti in sanacijskimi ukrepi)

Analiza omejitve uporabe državnih cest po 65. členu Zakona o cestah (Cestna povezava R2-416/1347 Šmartno–Radohova vas)

Analiza stanja državnih cest G1-5/0334, G1-5/0335, G1-5/0361, R1-219/1241, R1-219/1242, R1-220/1334, R2-422/1333, R3-679/3909 zaradi gradnje HE Krško (Elaborat z oceno pričakovane škode na javnih cestah in sanacijskimi ukrepi).

Investicijski program za izvennivojsko križanje glavne in regionalne železniške proge z glavno cesto G2-107/1275 Šentjur–Mestinje v Grobelnem

Predinvesticijska zasnova za obvoznico Gorenja vas R1-210, odsek 1111 Gorenja vas–Trebija od km 0,000 do km 0,590

Študija variant / predinvesticijska zasnova za rekonstrukcijo glavne ceste G2-107 Šentjur-Dobovec

http://www.omegaconsult.si/index.php?id=novice&novica=53

Sodelovanje pri aktivnostih v mednarodnem projektu AlpCheck2 (Alpine Mobility Check - Step 2)

http://www.omegaconsult.si/index.php?id=novice&novica=52

http://www.alpcheck2.eu/

Prometno varnostna analiza "črne točke" oziroma mesta z visoko stopnjo prometnih nezgod na državnem cestnem omrežju v Republiki Sloveniji v obdobju 2008-2010 s predlogom optimalne ureditve glavne ceste G1-5, odsek 0332 Radeče – Boštanj, od km 2,300 do km 2,600
Prometno varnostna analiza "črne točke" oziroma mesta z visoko stopnjo prometnih nezgod na državnem cestnem omrežju v Republiki Sloveniji v obdobju 2008-2010 s predlogom optimalne ureditve glavne ceste G1-1, odsek 0241 Dravograd – Radlje, od km 4,785 do km 5,072
Analiza stanja lokalnih cest zaradi obvoza ob sanaciji plazu na regionalni cesti RT-9112/7302 Zali Log – Davča (Elaborat z oceno škode na lokalnih cestah in sanacijskimi ukrepi) 

Analiza stanja lokalnih cest zaradi obvoza ob sanaciji plazu Borl na regionalni cesti R1-228/1291 Spuhlja – Borl – Zavrč (Elaborat z oceno škode na lokalnih cestah in sanacijskimi ukrepi)

Analiza stanja državnih cest R2-411/1471, R2-411/1428, R2-411/1528, R3-636/1529, R2-411/1429, R3-635/1121 in R3-636/1126 Lipnica–Gobovce zaradi gradnje AC na odseku Vrba – Peračica in Peračica – Podtabor (Elaborat z oceno škode na javnih cestah in sanacijskimi ukrepi)

Ocena odliva in ugotavljanje povečanja hrupa in emisij zaradi odliva težkih tovornih vozil z državnih cest z boljšimi tehničnimi elementi na vzporedne državne ceste: Cestna povezava R2-405 Divača – Ribnica

Ocena odliva in ugotavljanje povečanja hrupa in emisij zaradi odliva težkih tovornih vozil z državnih cest z boljšimi tehničnimi elementi na vzporedne državne ceste: Cestna povezava R2-444 Razdrto - Vipava

Ocena odliva in ugotavljanje povečanja hrupa in emisij zaradi odliva težkih tovornih vozil z državnih cest z boljšimi tehničnimi elementi na vzporedne državne ceste: Cestna povezava R2-443 Lendava - Pince

Ocena odliva in ugotavljanje povečanja hrupa in emisij zaradi odliva težkih tovornih vozil z državnih cest z boljšimi tehničnimi elementi na vzporedne državne ceste: Cestna povezava R2-445 Senožeče - Sežana

Ocena odliva in ugotavljanje povečanja hrupa in emisij zaradi odliva težkih tovornih vozil z državnih cest z boljšimi tehničnimi elementi na vzporedne državne ceste: Cestna povezava R2-438 Trate – Gornja Radgona

Ocena odliva in ugotavljanje povečanja hrupa in emisij zaradi odliva težkih tovornih vozil z državnih cest z boljšimi tehničnimi elementi na vzporedne državne ceste: Cestna povezava G1-2 Slov. Bistrica – Hajdina

Ocena odliva in ugotavljanje povečanja hrupa in emisij zaradi odliva težkih tovornih vozil z državnih cest z boljšimi tehničnimi elementi na vzporedne državne ceste: Cestna povezava R2-449 Lenart – Gornja Radgona in R1-230 MP Gornja Radgona – Vučja vas

Novelacija CBA analize za obvoznico naselja Šmartno pri Litiji  na cesti R2-416/1346 in 1347

Investicijski program za OBVOZNICO GORENJA VAS R1-210, odsek 1111 Gorenja vas–Trebija od km 0,000 do km 0,590

Predinvesticijska zasnova za projekt št. 08-0106 MODE Zagradec – Žvirče; modernizacija regionalne ceste R3-649/2915 Zagradec – Ambrus – Žvirče, od km 6,080 do km 10,680

Novelacija CBA analize za obvoznico Črnomelj, zahodni krak, II. etapa

2011  

Študija variant obvoznice Volče

Investicijski program za ureditev regionalne ceste R3-730 Žiče - Dražen vrh

Investicijski program za gradnjo obvoznice naselja Šmartno pri Litiji na cesti R2-416/1346 in 1347

Investicijski program za ureditev glavne ceste, križišča pri Šparu, pločnikov ter kolesarske steze na G2-112/1255 Poljana - Ravne skozi Prevalje od km 4,430 do km 5,155

Investicijski program za sanacijo zidov Kluže na cesti R1-203 odsek 1002 Predel - Bovec od km 12,750 do km 13,050

Študija variant obvoznice Šoštanj - promet in ekonomika

Investicijski program za sanacijo brežin Želin na cesti G2-102 odsek 1037 Dolenja Trebuša - Želin od km 7,992 do km 8,209

Predinvesticijska zasnova za obvoznico Luče

Investicijski program za rekonstrukcijo regionalne ceste Zbure - Šmarješke Toplice

Novelacija investicijskega programa za rekonstrukcijo regionalne ceste R2-402 Gonjače - Šmartno

Prometna študija, prometno - ekonomsko vrednotenje in predinvesticijska zasnova za obvoznico Tolmin

Ocena odliva in ugotavljanja povečanja hrupa in emisij zaradi odliva težkih tovornih vozil z državnih cest z boljšimi tehničnimi elementi na vzporedne državne ceste

Predinvesticijska zasnova za rekonstrukcijo mostu čez Dravo v Vuhredu na cesti R3-704/1353 Radlje - Ribnica

Spremljanje nevarnih mest z oceno učinkovitosti izvedenih ukrepov

Določitev mest z visoko stopnjo prometnih nesreč na državnem cestnem omrežju v Republiki Sloveniji za obdobje 2008–2010

2010  

Sistem vrednotenja družbenoekonomskih stroškov prometnih nesreč na cestah

Sistem vrednotenja časovnih stroškov uporabnikov cest

Priprava strokovnih podlag za izvajanje nalog upravljanja, varstva in vzdrževanja državnih cest in družbeno-ekonomsko vrednotenje strokovnih podlag

Izdelava strokovnih podlag in osnutkov finančnih načrtov ter analiz in poročil vezanih na vlaganje v državno cestno omrežje

Sodelovanje pri aktivnostih v mednarodnem projektu AlpCheck2

v sodelovanju med Regione Autonoma Valle d´Aosta - Presidenza della regione, Italy; Amt der Kärntner Landesregierung, Austria; TCI Röhling - Transport Consulting International, Germany; Instituto per l´Ecologia e l´Economia Applicata alle Aree Alpine, Italy; Autorita Portuale di Venezia, Italy; Ministero dell´Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, Italy; Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, Germany; Centre d´Etudes Techniques de l´Equipement, CETE Mediterranee, France in Ministrstvo za promet, DRSC, Slovenija

Študija variant obvoznice Kidričevo – promet in ekonomika

Novelacija prometne študije obvoznice Šmartno pri Litiji

Investicijski program za rekonstrukcijo mostu čez Dobjanski potok v Dežnem na cesti R3-680/1224 Jurklošter-Dežno v km 6,505 in rekonstrukcijo ceste v območju mostu

Predinvesticijska zasnova za ureditev podvoza pod železniško progo Metlika-Karlovec na cesti R3-662/5407 Metlika-Božakovo (Cankarjeva cesta) v km 0,750 in rekonstrukcija ceste v območju objekta

Analiza stanja državnih cest na področju izgradnje avtocestnih odsekov Sp. Senarska – Cogetinci in Cogetinci – Vučja vas

Analiza stanja državnih cest na področju izgradnje avtocestnega odseka Slivnica - Draženci

Analiza stanja državnih cest na področju izgradnje avtocestnega odseka Lendava – Pince

Določitev mest z visoko stopnjo prometnih nezgod na državnem cestnem omrežju v Republiki Sloveniji v obdobju 2007 -2009

Investicijski program za projekt št. 96-033 MODE Vuhred – Ribnica na Pohorju, modernizacija regionalne ceste R3-704 Radlje – Ribnica – Brezno, odsek 1353 Vuhred – Ribnica od km 3,581 do km 4,800 – 1. etapa

Prometno varnostna analiza »črne točke« s predlogom optimalne ureditve odseka regionalne ceste R2-425, odsek 1267 – Šoštanj – Pesje, od km 1,098 do km 1,359

Izdelava osnutka nacionalni program razvoja in vzdrževanja državnih cest

Prometno varnostna analiza "črne točke" s predlogom optimalne ureditve odseka regionalne ceste R2-419, odsek 1203 Soteska - Novo mesto, od km 13,537 do km 13,859

Opcost - stalni razvoj in posodobitev orodja

Izdelava osnov za ekonomsko vrednotenje projekta in novelacija investicijskega programa za izgradnjo glavne ceste G1-2, odsek Hajdina – Ormož, pododsek Gorišnica – Ormož

Predštudija upravičenosti A. Severne obvoznice naselja Žužemberk na cesti R1-216 in B. Južne obvoznice naselij Žužemberk in Dvor na cesti R1-216

Prometno varnostna analiza "črne točke" oziroma mesta z visoko stopnjo prometnih nezgod na državnem cestnem omrežju v Republiki Sloveniji v obdobju 2007–2009 s predlogom optimalne ureditve odseka regionalne ceste R3-752, odsek 7208 Bukovžlak–Teharje, od km 1,508 do km 1,599

Prometno varnostna analiza "črne točke" oziroma mesta z visoko stopnjo prometnih nezgod na državnem cestnem omrežju v Republiki Sloveniji v obdobju 2007-2009 s predlogom optimalne ureditve priključka MB Pobrežje

2009  

Izdelava študij za odpravo črnih točk na državnih cestah v Republiki Sloveniji za obdobje 2006 – 2008

Strokovno mnenje o stanju vozišča in potrebnih sanacijskih ukrepih na odsekih državnih cest G1-5/0334, G1-5/0335, G1-5/0361, G1-5/0336 in R3-679/3909 - kot posledica povečanih prometnih obremenitev zaradi gradbiščnega prometa

Izdelava strokovnih podlag in osnutkov finančnih načrtov ter priprava analiz in poročil vezanih na vlaganja v državno cestno omrežje

Ocena odliva in ugotavljanje povečanja hrupa in emisij zaradi odliva težkih tovornih vozil z državnih cest z boljšimi tehničnimi elementi na vzporedne državne ceste

Preventivno vzdrževanje sistema videonadzora državnega cestnega omrežja in izdelava celoletnega video arhiva

Študija variant obvoznice Ruše

Investicijski program za nadomestno gradnjo dveh prepustov čez Ično v Klenovem, na regionalni cesti R1-221/1222 Hrastnik - Šmarjeta v km 8,439 in km 8,476 in rekonstrukcijo ceste v območju prepustov

Investicijski program za gradnjo nadomestnega mostu čez Črni potok na R2-416 odsek 1347, Šmartno - Radohova vas s cestnimi priključki od km 1,251 do km 1,410 in ureditvijo struge

Investicijski program za sanacijo mostu čez Savinjo v Celju (CE0017) na glavni cesti G1-5/0328 Celje - Šmarjeta v km 1,220

Investicijski program za rekonstrukcijo križišča na priključku Ivančna Gorica (križanje R1-216/1367 Ivančna Gorica - Krka in R3-646/1196 Ivančna Gorica - Grm)

Investicijski program za rekonstrukcijo glavne ceste G2-104/1136 Kranj - Sp. Brnik, prestavitev ceste v območju Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, od km 4,900 do km 7,250

Investicijski program za rekonstrukcijo mostu čez Vipavo v Dornberku na regionalni cesti R1-204/1012 Šempeter - Dornberk od km 7,630 do km 7,680

Novelacija investicijskega programa za rekonstrukcijo mostu preko Tržiške Bistrice in dveh inundacij na regionalni cesti R2-411/1428 od km 5,060 do km 5,160

Investicijski program za preplastitev ceste R2-404/1379 Podgrad - Ilirska Bistrica od km 2+820 do km 4+490

Investicijski program za modernizacijo "Trije Kralji" na regionalni cesti RT-929/7070 Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja, stacionaža od km 11,680 do km 12,645

2008  

Gospodarjenje z vozišči (PMS) v upravljanju DRSC – pilotni projekt

Izdelava prometne analize za rekonstrukcijo glavne ceste G1/8-213 Vižmarje – severna obvoznica Ljubljane (Celovška cesta) od 0+600 do km 2+900 z izgradnjo »dodatnih rumeni pasov«

Določitev nevarnih mest na državnem cestnem omrežju v Republiki Sloveniji v obdobju 2004 – 2006

Prostorsko okoljske, prometno logistične ter ekonomske usmeritve za umeščanje in razvoj intermodalnega prometno logističnega terminala v Pivki v navezavi na predvidene variantne AC povezave proti mejnemu prehodu Jelšane

Metodološke dopolnitve pri obravnavi javno zasebnega partnerstva ob izdelavi investicijske dokumentacije na področju državnih cest

Metodologija za določitev nevarnih mest na državnem cestnem omrežju

Metodologija za določitev potrebnih ukrepov in delitev stroškov zaradi povečanega obsega gradbiščnih tovornih vozil na državnih cestah

Določitev vplivnega območja križišč na državni cestni mreži v pristojnosti Direkcije RS za ceste

Prometni in ekonomski del študije variant za gradnjo državne ceste med avtocesto A2 Ljubljana – Obrežje pri Novem mestu in mejo z Republiko Hrvaško

Prometna študija za odsek glavne ceste Hrastnik – Zidani Most

Prometno in ekonomsko vrednotenje variant za odsek glavne ceste Hrastnik – Zidani Most

Predinvesticijska zasnova za gradnjo državne ceste med avtocesto A2 Ljubljana - Obrežje pri Novem mestu in mejo z Republiko Hrvaško

INVP: Nadomestni most čez Tesnico na cesti R2-429 odsek 1245 Višnja vas – Dobrna v km 0,120

Investicijski program za izgradnjo kolesarske povezave Rogaška Slatina - Podčetrtek - Bistrica ob Sotli, odsek Podčetrtek - Imeno + Vloga za potrditev pomoči ESRR/KOHEZIJSKI sklad naložbe infrastrukture

2007  

Študija Logističnega centra Pivka

Izdelava prometne študije in prometno-ekonomskega vrednotenja variant za gradnjo državne ceste R1-210 Cerkno – Hotavlje in obvoznice Gorenje vasi

Študija cestnih povezav in drugih ukrepov, vključenih v nabor operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013

Investicijski program za izgradnjo nove cestne povezave med regionalno cesto R3-635/1121 Lesce - Kamna Gorica - Lipnica od glavne ceste G1-8/0208 Lesce - Črnivec

INVP: Sanacija mostu čez Dravo v Vuzenici na regionalni cesti R3-735/6314 Muta – Vuzenica

INVP za modernizacijo regionalne ceste R3-643 odsek 1362 Rakitna – Cerknica

INVP za obnovo regionalne ceste R3-726, odsek 1322 Črenšovci-Razkrižje od km 3,100 do km 4,000 (1.etapa) in od km 2,100 do km 3,100 (2.etapa)

INVP za Viadukt Predel na cesti R1-203 odsek 1002 Predel - Bovec

2006  

Študija cestnih povezav med zgornjim Posočjem in osrednjo Slovenijo

Protiprašna zaščita kot alternativa modernizaciji makadamskega vozišča

Ocena odliva težkih tovornih vozil z avtocest in hitrih cest na vzporedne regionalne ceste

Preveritev in ažuriranje normativov za izvajanje rednega vzdrževanja cest in objektov

2005  

Metodologija za določitev postopka preveritve črnih točk

 
DRSI Direkcija RS za infrastrukturo
2017  

Investicijski program za projekt Severna razbremenilna cesta na Bledu (2. in 3. faza)

CBA s preveritvijo prometa - Južna obvozna cesta mesta Murska Sobota  (1. etapa – OBVO MS vzhod)

2016  

Prometna in prometno-ekonomska preveritev variant v okviru DPN za rekonstrukcijo G2-107 Šentjur-Dobovec (sprememba trase)

Načrt urejanja križišč glede na prometno varnost in prometne obremenitve.

Izvedbeni načrt za izvedbo:

 • Sanacija vozišča na regionalni cesti R2-409/0302 Logatec (Tržaška cesta) na odseku od km 0,300 do km 0,500.
 • Sanacija vozišča na glavni cesti G2–102/1461 Logatec na odseku od km 0,000 do km 1,588.
 • Sanacija vozišča na regionalni cesti R1-212/1115 Priključek Unec - Unec na odseku od km 0,000 do km 0,750.
 • Sanacija vozišča na regionalni cesti R1–212/1117 Rakek – Cerknica na odseku od km 0,000 do km 3,928.
 • Sanacija vozišča na regionalni cesti R2-404/0342 Ilirska Bistrica (Trnovo) na odseku od km 0,000 do km 1,150.
 • Sanacija vozišča na regionalni cesti RT-934/6838 Sežana - Lipica na odseku od km 2,000 do km 3,489.
 • Sanacija vozišča na regionalni cesti R2–409/0305 Ravbarkomanda - Postojna na odseku od km 0,000 do km 4,367.
 • Sanacija vozišča na regionalni cesti R2-409/0306 Postojna - Razdrto na odseku od km 0,000 do km 10,938.
 • Sanacija vozišča na regionalni cesti R2-409/0313 Rižana - Dekani na odseku od km 0,000 do km 5,925.
 • Sanacija vozišča na cesti G1-1, odseka 0246 in 0746 MB (Tržaška c.) – Miklavž, od km 0,000 do km 0,400.
 • Fiksno krožno križišče »Lesce – Bled (Golf)« v območju križanja državne regionalne ceste R1-209/1088 Lesce - Bled v km 1,500 (Alpska cesta in Na Lipicah – golf igrišče (LC 349121)).
2015  

CBA analiza rekonstrukcije mostov na državnih cestah

Novelacija investicijskega programa za rekonstrukcijo ceste RT-910, odsek 1130 Sorica-Podrošt od km 1,560 do km 5,339

Določitev mest z visoko stopnjo prometnih nesreč na državnem cestnem omrežju v Republiki Sloveniji za obdobje 2012–2014.

Izvedbeni načrt za izvedbo:

 • Fiksno krožno križišče »Grosuplje - Logo« v območju križanja državne regionalne ceste R3-647/1172 Perovo – Grosuplje v km 0,160 (Ljubljanska cesta) ter Ljubljanske (LC) in Prešernove ceste (LZ).
 • Fiksno krožno križišče »Grosuplje - Pod gozdom« v območju križanja državne regionalne ceste R3-646/1444 Cikava – Grosuplje v km 1,450, LZ 112111 ter LC 111231 v Grosuplju.
 • Sanacija vozišča na regionalni cesti R2-402/1426 Solkan most - Gonjače na odseku od km 0,000 do km 10,396.
 • Sanacija vozišča na glavni cesti G2-103/1390 Solkan – Nova Gorica (Kromberk) na odseku od km 1,250 do km 1,580.
 • Sanacija vozišča na regionalni cesti R2-402/1045 Dobrovo – MP Neblo na odseku od km 0,000 do km 4,820.
 • Sanacija vozišča na glavni cesti G2-103/1486 KROMBERK – ROŽNA DOLINA na odseku od km 0,000 do km 2,624.
 • Sanacija vozišča na glavni cesti G2-103/1447 Nova Gorica (Rožna Dolina) - Šempeter na odseku od km 0,000 do km 2,315
 • Sanacija vozišča na regionalni cesti R2-406/1405 Dekani - Škofije na odseku od km 0,000 do km 1,085.
 • Sanacija vozišča na glavni cesti G2-111 Ruda (Izola) – Valeta na odseku 0373 od km 0,000 do km 8,255.
 • Sanacija vozišča na glavni cesti G2-111/0773 Ruda (Izola) - Valeta na odseku od km 0,000 do km 2,389.
 
European Commission (DG TREN)
2006  

SUNflower: A Comparative Study of the Development of Road Safety in the SUNflower + 6 countries

(v sodelovanju med: Institute for Road Safety Research, The Netherlands; Transport Research Laboratory , United Kingdom; Swedish National Road and Transport Research Institute - Sweden; Hellenic Institute of Transport, Greece; Laboratorio Nacional de Engenharia Civil, Portugal; Institute for Transport Sciences Ltd., Hungary; Transport Research Centre, Czech Republic)

 
Javna agencija za železniški promet RS
2006  

Analiza časovne in finančne izvedljivosti ukrepov za razvoj železniškega prometa in javne železniške infrastrukture za obdobje finančne perspektive 2007-2013

 
Lineal, d.o.o
2011  

Izdelava dodatne preveritve variante 3. razvojne osi po predlogu občine Dravograd za območje državne ceste med mejo z Avstrijo in Slovenj Gradcem

 
MAPRI PROASFALT d.o.o.
2016  

Projekt izvedenih del (PID) Fiksno krožno križišče »Grosuplje - Logo« v območju križanja državne regionalne ceste R3-647/1172 Perovo – Grosuplje v km 0,160 (Ljubljanska cesta) ter Ljubljanske (LC) in Prešernove ceste (LZ).

 
Mestna občina Kranj
2012  

Strategija mestnega potniškega prometa v Mestni občini Kranj

 
Mestna občina Novo mesto
2014  

Napoved prometa v križiščih nove Šmihelske ceste v Novem mestu

2008  

Prometna študija Novega mesta z navezavo na variantne poteke tretje razvojne osi v območju mesta Novo mesto

2007  

Izdelava modela obstoječe cestne mreže Novega mesta

Izdelava terenskih raziskav na obstoječem cestnem omrežju Novega mesta in obdelava teh raziskav

 
Mestna občina Velenje
2006  

Izdelava prometne študije v okviru urbanistične zasnove mesta Velenja z navezavo na ostala naselja v Mestni občini Velenje z idejno zasnovo predvidenega cestno-prometnega omrežja in groba ocenitev predlaganih variant

 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
2013  

Izdelava informacijskega portala za potnike v sistemu integriranega javnega potniškega prometa

2012  

Primerjava možnih učinkov različnih izborov transportnih sistemov z vidika zahtev trajnostnega razvoja prometa v državah SEETAC projekta, končno poročilo, povzetek.

Izdelava enotnega daljinarja za integriran javni potniški promet, končno poročilo

Izdelava nacionalnega voznega reda

2009  

Usmeritev razvoja žičniške dejavnosti v Republiki Sloveniji do leta 2017 (v sodelovanju z MOP ARSO; Inštitut za javno upravo pri pravni fakulteti; Univerza v Mariboru FG; OIKOS)

Projektna naloga za pridobitev evropskih sredstev s pomočjo TEN-T finančnega instrumenta za financiranje izdelave strokovnih podlag potrebnih za izdelavo Državnega prostorskega načrta, s katerim se bo omogočil nadaljnji razvoj letališča ERM

Investicije na letališču Edvarda Rusjana Maribor

2008  

Strateška študija prometnega koncepta širšega območja DPN za HE Brežice in HE Mokrice

Načrt razvoja žičniške dejavnosti v Republiki Sloveniji

Zasnova informacijskega sistema za potrebe izvajanja Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb

2007  

Strategija  izgradnje žičniških sistemov v Republiki Sloveniji upoštevajoč predvsem naravne danosti

Izdelava investicijske dokumentacije za projekt posodobitev letališke infrastrukture na letališču Maribor

2006  

Osnutek prispevka za Državni razvojni program 2007-2013

 
Ministrstvo za javno upravo
2017  

Prenova prostorov za potrebe Upravne enote Šmarje pri Jelšah (investicijski program)

2016  

Prostorska rešitev Finančnega urada Nova Gorica (predinvesticijska zasnova)

2013  

Nova sodna stavba v Ljubljani

2011  

Investicijski program s študijo izvedbe za vzpostavitev nove elektronske podpore poslovanju javne uprave z občani in poslovnimi  subjekti

2009  

Dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program za reševanje prostorske problematike Upravne enote Koper, Davčnega urada Koper, Geodetske uprave Republike Slovenije - Izpostave Koper in inšpekcijskih služb

Dokument identifikacije investicijskega projekta za preselitev UE Šmarje pri Jelšah na začasno lokacijo

2008  

DIIP za Nakup arhivskih prostorov za potrebe UE Kamnik

2007  

DIIP za: Izvedbo raznih gradbeno obrtniških del in odkup površin vse za potrebe UE Metlika, Ureditev predprostora do lokacije svetovalca za pomoč strankam za potrebe UE Trebnje, za Zamenjavo oken na objektu UE Ajdovščina, za Postavitev kolesarnice za potrebe MJU na Tržaški cesti 21 v Ljubljani, za Obnovo dveh počitniških hišic, Rožmarin 16 in 18, v Červarju na Hrvaškem, za Ureditev PRESS centra za potrebe MJU v prostoru L9 na Tržaški 21 v Ljubljani, za Preureditev pritličja prizidka na UE Krško

 
Ministrstvo za notranje zadeve
2011  

Dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program za zagotovitev poslovnih prostorov za potrebe PU Ljubljana

 
Ministrstvo za obrambo
2011  

Dokument identifikacije investicijskega projekta za prenovo toplovodnega omrežja med objekti v vojašnici FRS v Ljubljani

Dokument identifikacije investicijskega projekta za prenovo prezračevalnega sistema in parne instalacije za kuhinjo v vojašnici FRS v Ljubljani

2010  

Dokument identifikacije investicijskega projekta za gradnjo centralnega arhiva in oskrbnega centra Roje

2008  

DIIP za Preureditev prostorov v objektu gimnazija

 
Ministrstvo za okolje in prostor
2006  

Projekt celovitega razvoja območja tretje razvojne osi (skupaj z MOP je bil naročnik naloge tudi SVLR) 

Prostorsko-razvojna študija povezave med avtocesto A1 (Postojna – Razdrto) in mednarodnim mejnim prehodom Jelšane

 
Ministrstvo za zdravje
2007  

INVP Gradnja zgradbe Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa Kliničnega centra Ljubljana

 
Občina Piran
2012  

Priprava študij in načrta mobilnosti za občino Piran v okviru projekta Adria.MOVE IT!

 
Občina Šempeter-Vrtojba
2017  

Celostna prometna strategije Občine Šempeter-Vrtojba

 
Občina Škofja Loka
2017  

Celostna prometna strategija Občine Škofja Loka

 
Občina Brezovica
2011  

Prometna študija občine Brezovica

Predštudija upravičenosti za obvoznico Vnanje Gorice

Predinvesticijska zasnova za obvoznico Vnanje Gorice

 
Občina Dol pri Ljubljani
2013  

Podružnična šola Senožeti - energetska sanacija (DIIP)

 Podružnična šola Dolsko - energetska sanacija (DIIP)

OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani - energetska sanacija (DIIP, INVP)

 
Občina Kočevje
2012  

DIIP za OŠ Ob Rinži – energetska sanacija

INVP za OŠ Ob Rinži – energetska sanacija

DIIP za OŠ Zbora Odposlancev – energetska sanacija

INVP za OŠ Zbora Odposlancev – energetska sanacija

 
Občina Medvode
2009  

Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije na regionalni cesti R2-413/1079 Zbilje - Vodice od km 0,000 do km 4,500 na območju občine Medvode

 
Občina Pivka
2007  

Prometna študija za ureditveno območje Pivke

 
Občina Postojna
2011  

Prometna študija za območje poslovno-obrtne cone Veliki Otok

 
Občina Radlje ob Dravi
2012  

DIIP za investicijsko vzdrževanje in izboljšave osnovne šole Remšnik

 
Občina Sežana
2012  

Prometna analiza območja centra Sežane

 
Papir servis d.o.o.
2014  

Prometna študija ožjega vplivnega območja obrata Papir servisa v Vevčah

 
Projektivni atelje PA - NG d.o.o.
2013  

Prometna študija variant za »Izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI hitre ceste H6 Jagodje – Lucija in odsek 0478 priključna cesta za Piran« za »Sklop 1: Trasa HC Jagodje – Lucija in priključne ceste za Piran, vključno s premostitvenimi in ostalimi objekti«

2012  

Presoja prometne varnosti na priključku območja OPPN – enota urejanja DR-388: Partnerstvo Celovška na državno cesto G1-8/0213

 
PRONIZ podjetje za projektiranje, d.o.o.
 
Republika Črna gora Glavni grad Podgorica
2010  

Izrada studije dugoročnog javnog gradskog prevoza putnika u Podgorici

Bazna studija prostorno saobraćajnog razvoja užeg i šireg područja Glavnog grada Podgorice (nosilec posla RIKO, d.o.o.)

 
RRA LUR Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
2014  

Mreža P+R zbirnih središč Ljubljanske urbane regije

2008  

Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji  (uradna stran projekta)

Študijo Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji je recenziral dr. Stephen Atkins s podjetja MVA Consultancy. Podal je oceno oziroma neodvisno zunanje mnenje o izvedenih delih, v kateri ocenjuje predlagan načrt ureditve javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji kot ustrezen pristop k reševanju problematike.

 
Služba Vlade RS za za lokalno samoupravo in regionalno politiko
2007  

Izdelava strokovnih podlag za umeščanje projektov Posavske gospodarske platforme (PGP) v prostor

Študija upravičenosti predlaganega koridorja tretje razvojne osi: prometno in ekonomsko vrednotenje

2006  

Izdelava metodologije za ocenjevanje deleža nacionalnega sofinanciranja EU projektov/programov

 
Splošna bolnišnica Murska Sobota
2009  

Predinvesticijska zasnova za izgradnjo Urgentnega centra v Splošni bolnišnici Murska Sobota

2007  

DIIP in INVP Investicija v opremo – računalniško tomografijo

 
Univerza v Ljubljani
2012  

Investicijski program za rekonstrukcijo dela objekta na Vrazovem trgu v uporabi Medicinske fakultete

2011  

Dokument identifikacije investicijskega projekta za obnovo trakta ob zbornični dvorani v stavbi Rektorata Univerze v Ljubljani

Predinvesticijska zasnova za rekonstrukcijo dela objekta na Vrazovem trgu v uporabi Medicinske fakultete

2008  

DIIP za Rekonstrukcijo dela objekta na Vrazovem trgu v uporabi Medicinske fakultete

 
Univerzitetni Klinični center Ljubljana
2007  

Izvedba koncepta informacijskega sistema in modela procesov prenovljene urgence KC Ljubljana

 
Zavod za podjetništvo in turizem Brežice
2008  

Izdelava strokovnih podlag za prostorsko umestitev kolesarskih povezav na območju hidroelektrarn Brežice in Mokrice ter na območju celotne občine Brežice

 
 
 
NAŠA TRŽIŠČA
Mobilnost
Prometno planiranje
Ekonomika prometa
Investicijska dokumentacija
Vsa naša tržišča...
PRODUKTI
VIPOS
Centralni Register Vozil
Video Nadzor
Vremenske Postaje na Slovenskih Cestah
OPCOST
OBVEŠČAMO VAS